Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

 • yn hanfodol i waith y safle
 • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

 • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
 • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Adeiladu ar waith yr hen Gynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

Roedd pob un o'r cyn Gynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru eisiau helpu i sicrhau bod Llais yn gwybod am y pethau a oedd eisoes, neu a allai yn y dyfodol effeithio ar brofiadau pobl o'u gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a'r hyn yr oeddent yn ei feddwl am y gwasanaethau hyn. 

Felly, rhannodd pob Cyngor Iechyd Cymuned gyda Llais y pethau yr oeddent yn credu y dylai gymryd rhan ynddynt yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 

Dyma'r prif bethau y dywedodd pob Cyngor Iechyd Cymuned wrthym y dylai Llais barhau i gymryd rhan ynddynt i sicrhau bod lleisiau pobl yn cael eu clywed ac yn gweithredu arnynt yn ei rhanbarth:

Cynlluniau a chynigion y GIG i newid y ffordd y darperir gwasanaethau yn lleol

 • Gwasanaethau gofal y fron yn Ysbyty Ystrad Fawr
 • Gwasanaethau colonosgopi yn Ysbyty Brenhinol Gwent
 • Uned Cefnogi Cleifion Mewnol Arbenigol Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
 • Canolfan Iechyd a Lles Dwyrain Casnewydd
 • Canolfan Iechyd a Lles Tredegar
 • Canolfan Iechyd a Lles Glynebwy
 • Gwasanaethau dan arweiniad bydwragedd
 • Gwasanaethau strôc
 • Gwasanaethau bwyta mewn ysbytai
 • Gwasanaeth trwyth IBD yn Ysbyty Neuadd Nevill
 • Gwasanaeth tynnu cwyr clust
 • Gwasanaethau Meddygon Teulu

Cynlluniau, cynigion ac adolygiadau'r GIG o'r ffordd y darperir gwasanaethau yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

 • Gwasanaethau ffrwythlondeb, gan gynnwys lleoliad unedau ffrwythlondeb
 • Gwasanaethau sgrinio llygaid diabetig
 • Gwasanaethau Offthalmoleg (gofal llygaid)

Ymweliadau i glywed gan bobl sy'n derbyn gofal a thriniaeth

 • yn Ysbyty Aneurin Bevan, Ysbyty Ystrad Fawr, Ysbyty Cas-gwent ac Ysbyty Neuadd Nevill (Ward 3.3 Duffryn)
 • yn yr Adran Achosion Brys ac unedau Mân Anafiadau yn ystod y gaeaf

Casglu barn a phrofiadau pobl o wasanaethau, gan gynnwys

 • yn ystod pandemig COVID-19
 • byw gyda syndrom ôl-COVID (covid hir)
 • gofal iechyd yn y carchar

yn ogystal â darparu llawer o wahanol ffyrdd y gall pobl rannu eu barn a'u profiadau am y pethau sydd bwysicaf iddynt am eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, 

Edrych ar sut y mae gwasanaethau'n datblygu ac ymateb i'r pethau sy'n bwysig i bobl ynghylch sut y darperir eu gwasanaethau

 • Gwasanaeth cludo cleifion mewn achosion di-argyfwng
 • Strategaeth Gwent Iachach
 • Adfer gofal wedi'i gynllunio (cleifion allanol a llawdriniaethau)
 • Strategaeth canser
 • Rhaglen dyfodol glinigol
 • Gwasanaethau trawsryweddol
 • Prosesau tafod-clymu babanod
 • Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn trosglwyddo i Adrannau Achosion Brys ac amseroedd ymateb i alwadau
 • Mynediad at wasanaethau gofal brys 
 • Adfer rhaglenni sgrinio gofal iechyd
 • Oedi wrth ryddhau a throsglwyddo
 • Adolygiad GIG Cymru o'r weithdrefn Gweithio i Wella.

yn ogystal â chynrychioli buddiannau pobl drwy gymryd rhan mewn ystod o grwpiau a sefydlwyd gan neu sy'n cynnwys Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (neu gyrff eraill a nodwyd fel y'u rhestrir), gan gynnwys:

 • Cyfarfodydd Bwrdd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
 • Grŵp Cyfeirio y Fron
 • Bwrdd Trawsnewid Canser
 • Bwrdd Dylunio Dyfodol Glinigol
 • Grŵp Llywio Maeth a Hydradiad Clinigol 
 • Bwrdd Dementia Gwent
 • Grŵp Llywio Dementia mewn Ysbytai Cyffredinol
 • Grŵp Gorchwyl a Gorffen Dementia (ymgyrch John)
 • Is-grŵp Llwybr Dementia
 • Grŵp Llywio Cymdeithion Gofal Diwedd Oes
 • Bwrdd Prosiect Canolfan Iechyd a Lles Glynebwy
 • Grŵp Asesu Effaith Cydraddoldeb
 • Ehangu'r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin
 • Grŵp Llwybr Gofal Llygaid
 • Grŵp Llywio Cwympiadau ac Iechyd Esgyrn
 • Paneli Cais i Gau Practis Gwag neu Gangen
 • Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr Gwent Fwyaf
 • Panel Dinasyddion Gwent Fwyaf
 • Pwyllgor Meddygol Lleol Gwent
 • Grŵp Trosglwyddo Heintiau Nosocomial
 • Grŵp Integredig Iechyd y Geg
 • Grŵp Sicrwydd Mamolaeth a Newyddenedigol
 • Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
 • Bwrdd Rhaglen Iechyd Meddwl mewn Argyfwng
 • Panel Dinasyddion Casnewydd
 • Bwrdd Prosiect Canolfan Llesiant Dwyrain Casnewydd
 • Grŵp Llywio Strategaeth Trawsnewid Cleifion Allanol
 • Grwpiau Cyfathrebu ac Ymgysylltu Bwrdeistref Gofal Sylfaenol:
 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Sir Fynwy
 • Casnewydd
 • Torfaen
 • Grŵp Mynediad Gofal Sylfaenol
 • Grŵp Gwasanaethau Ychwanegol Gofal Sylfaenol
 • Pwyllgor Ystadau Gofal Sylfaenol
 • Bwrdd Cynaliadwyedd Gofal Sylfaenol a Chymunedol
 • Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan)
 • Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch Cleifion (Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru)
 • Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan)
 • Grŵp Cyflenwi Strôc
 • Grŵp Iechyd a Lles Tredegar
 • Bwrdd Rhaglen Trawsnewid Gofal Brys
 • Grŵp Gorchwyl a Gorffen TG, Digidol a Data Awdioleg Cymru (Llywodraeth Cymru)

Cynlluniau a chynigion y GIG i newid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu'n lleol

 • Newid ar gyfer y Dyfodol, sy’n cwmpasu gwasanaethau gofal brys a gofal wedi’i gynllunio
 • Gwasanaeth prawf gwaed (fflebotomi)
 • Trefniadau gofal sylfaenol, gan gynnwys:
 • uno rhwng Canolfan Gofal Sylfaenol Stryd Alfred, Canolfan Iechyd Rosedale a Chanolfan Iechyd Waterside
 • Practis Aman Tawe
 • adleoli Canolfan Iechyd Brunswick
 • Canolfan Feddygol Cheriton
 • Meddygfa Cymer
 • Gwasanaethau deintyddol - Parkway
 • Orthopaedeg
 • Genedigaethau Cartref Cymunedol ac Uned a Arweinir gan Fydwragedd, Ysbyty Castell Nedd Port Talbot
 • Ailgynllunio Gwasanaethau Meddygol Acíwt
 • Darpariaeth bediatrig arbenigol deintyddol
 • Gofal lliniarol/darpariaeth diwedd oes
 • Gwasanaethau newyddenedigol
 • Gwasanaethau canser oesoffagaidd
 • Gwasanaethau anabledd dysgu
 • Dychwelyd gwasanaethau sy’n gysylltiedig â’r newidiadau cynharach i ffiniau Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys:
 • Gofal y fron
 • Cardioleg
 • Gynaecoleg
 • Llawdriniaeth gyffredinol
 • Gwasanaethau deintyddol – Parkway
 • Llawdriniaeth ‘hepatopancreatbiliary’

Cynlluniau, cynigion ac adolygiadau'r GIG o'r ffordd y darperir gwasanaethau yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

 • Gwasanaeth mewnblaniad clyw dargludiad cochlear ac asgwrn
 • Gwasanaeth Adalw Meddygol Brys (EMRTS)
 • Datblygiad Clwstwr Carlam Gofal Sylfaenol
 • Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH)
 • Anabledd Dysgu Cefnogaeth ddwys yng Nghwm Taf Morgannwg a Chaerdydd a'r Fro
 • Offthalmoleg, gan gynnwys rhwydwaith cataract
 • Gwasanaethau Iechyd Rhywiol

Casglu barn a phrofiadau pobl o wasanaethau

 • Trefniadau rhyddhau o'r ysbyty
 • Gwasanaethau ambiwlans
 • Gofal dementia
 • Anableddau dysgu
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS)

yn ogystal â darparu llawer o wahanol ffyrdd y gall pobl rannu eu barn a'u profiadau am y pethau sydd bwysicaf iddynt am eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Edrych ar sut mae gwasanaethau'n datblygu ac ymateb i'r pethau sy'n bwysig i bobl ynglŷn â sut mae eu gwasanaethau'n cael eu darparu

 • gofal canser 
 • gwasanaethau cardiofasgwlaidd
 • anhwylderau cyhyrysgerbydol
 • iechyd meddwl
 • defnyddio sylweddau
 • ceisio gweld meddyg teulu, gan gynnwys systemau apwyntiadau
 • ceisio gweld deintydd 
 • gwasanaethau orthopedig
 • gwasanaethau strôc
 • gwasanaethau iechyd meddwl
 • gwasanaethau mamolaeth
 • yr effaith ar gymunedau sy’n wynebu canlyniadau iechyd anghyfartal, yn enwedig o ran yr heriau y mae pobl leol yn eu hwynebu, gan gynnwys:
 • cyrchu gwasanaethau
 • amseroedd aros am driniaeth
 • lle mae teithiau cleifion rhwng gwasanaethau wedi torri i lawr, a’r effaith ddilynol ar ganlyniadau cleifion

yn ogystal â chynrychioli buddiannau pobl trwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o grwpiau a sefydlwyd gan neu gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (neu gyrff eraill a nodir fel y rhestrir), gan gynnwys:

 • Grŵp Tasg a Gorffen Gofal Sylfaenol
 • Grŵp Cynllunio Pan Clwstwr.

Cynlluniau a chynigion y GIG i newid y ffordd y darperir y gwasanaethau canlynol yn lleol

 • Clinig Toresgyrn, Tywysog Siarl i Ysbyty Cwm Cynon
 • Llawfeddygaeth Orthopedig Ddewisol, canoli yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg
 • Gwasanaethau Niwroleg

Ymweliadau i glywed gan bobl sy'n derbyn gofal a thriniaeth

 • Adrannau Brys
 • Unedau Mân Anafiadau
 • Amrywiaeth o feddygfeydd
 • Tŷ Rhos, Sgrinio Iechyd Cyhoeddus, Aberpennar
 • Gwasanaethau offthalmoleg, Ysbyty Tywysoges Cymru
 • Clinigau mam a babi, Ysbyty Glanrhyd
 • Wardiau Asesu Acíwt, pob ysbyty CTM
 • Llawfeddygaeth orthopedig, Ysbyty Brenhinol Morgannwg
 • Gwasanaethau Mamolaeth
 • Ward 21, Ysbyty Tywysoges Cymru
 • Ysbyty Maesteg
 • MT y tu allan i oriau, Ysbyty Brenhinol Morgannwg
 • Gwasanaethau fferyllol.

Casglu barn a phrofiadau pobl o wasanaethau 

 • Gofal diabetes
 • Gwasanaethau fferyllol, gan gynnwys trefniadau ar gyfer presgripsiynau ailadrodd
 • Gofal a phrofiad cyffredinol mewn ysbytai, gan gynnwys aros mewn ambiwlansys y tu allan i adrannau achosion brys.

yn ogystal â datblygu fforymau cymunedol a darparu llawer o ffyrdd eraill, gwahanol y gall pobl rannu eu barn a'u profiadau am y pethau sydd bwysicaf iddynt am eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Edrych ar sut mae gwasanaethau'n datblygu ac ymateb i'r pethau sy'n bwysig i bobl ynglŷn â sut mae eu gwasanaethau'n cael eu darparu

 • trefniadau ysbyty i adref, gan gynnwys pecynnau gofal
 • gweithio gyda Phractis Meddygol Forest View yn eu hymgysylltiad parhaus â'u poblogaeth trwy amserlen o gyfarfodydd

Cynlluniau a chynigion y GIG i newid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu'n lleol

 • Llunio ein gwasanaethau clinigol yn y dyfodol
 • Park Lodge
 • MHSOP Ward E10
 • Tai Ffordd y Parc
 • Llunio Ysbytai'r dyfodol
 • Llunio gofal yn ein cymuned

Dywedodd y CIC wrthym hefyd am rai newidiadau gwasanaeth cysylltiedig â COVID-19 y dylid eu monitro:

 • Uned Wenwyn (Ward Gwennwyn)
 • E10 UHL
 • Tai Ffordd y Parc
 • Ysbyty Dydd yr Eglwys Newydd
 • Tŷ Rowen
 • Iechyd a Lles Park View
 • Parc Iechyd a Seibiant Michaelson
 • Meddygfa Cangen Pentyrch
 • Datblygiad Prosiect UHW 2
 • Adeilad Canolfan Ganser Newydd. (Felindre)
 • Meddygfeydd Meddygon Teulu Caerdydd a Bro Morgannwg
 • Darpariaeth Fferylliaeth

Cynlluniau, cynigion ac adolygiadau'r GIG o'r ffordd y darperir gwasanaethau yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

 • Gwasanaeth Niwroleg o Gwm Taf Morgannwg

Ymweliadau i glywed gan bobl sy'n derbyn gofal a thriniaeth

Nododd y CIC nad oedd wedi gallu cwblhau ymweliadau â’r gwasanaethau canlynol:

 • Ward Cedar Hafan Y Coed
 • Uned dan arweiniad clinigwyr Mamolaeth UHW

Casglu barn a phrofiadau pobl o wasanaethau, gan gynnwys mynychu’r digwyddiadau canlynol:

 • Sioe Iechyd Meddwl a Lles
 • Gŵyl Drafnidiaeth
 • Ffair Iechyd Cymunedol Lleiafrifoedd Ethnig
 • Ffair Sain Tathan
 • Sioe Frenhinol Cymru
 • Sioe y Fro
 • Diwrnod Hwyl i'r Teulu Dechrau'n Deg
 • PRIDE Cymru
 • Allgymorth Asda Pentwyn
 • Sioe Deithiol Cyn-filwyr
 • Sioe Meddyliau Awtistig
 • Pride y Barri

yn ogystal â darparu llawer o wahanol ffyrdd y gall pobl rannu eu barn a'u profiadau am y pethau sydd bwysicaf iddynt am eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Dylai hyn gynnwys mwy o weithgarwch allgymorth i gymunedau lleol a meddwl am gynnal digwyddiad amser cwestiynau i’r Lluoedd Arfog.

Edrych ar sut mae gwasanaethau'n datblygu ac ymateb i'r pethau sy'n bwysig i bobl ynglŷn â sut mae eu gwasanaethau'n cael eu darparu

Dywedodd y CIC fod rhai adroddiadau y byddai angen eu cwblhau a'u hanfon at y Bwrdd Iechyd ar gyfer ei ymateb. Dyma adroddiadau ar weithgareddau canlynol y CIC:

 • Arolwg rhestrau aros y GIG
 • Arolwg gwasanaethau nyrsio ardal
 • 111/tu allan i oriau
 • Ymweliad damweiniau ac achosion brys.

Dywedodd y CIC ei fod yn aros am ymatebion i’r adroddiadau canlynol a anfonwyd at Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ac y dylai Llais ddilyn y rhain:

 • Ymweliad Uned Asgwrn Cefn
 • Gwasanaethau Mamolaeth
 • Ward St Barrucs
 • Canolfan Triniaeth Alcohol
 • Gwasanaethau Trafnidiaeth
 • Llawr Cyntaf Ward Felindre
 • SSDEC
 • Cleifion allanol.

Amlygodd y CIC hefyd y meysydd canlynol y dylai Llais ystyried eu harchwilio ymhellach:

 • Cadw pobl allan o'r ysbyty
 • Amseroedd aros llawdriniaeth
 • Capasiti ysbytai
 • Llwybrau rhyddhau
 • Llwybrau canser rhwng Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

yn ogystal â chynrychioli buddiannau pobl drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o grwpiau a sefydlwyd gan neu gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (neu gyrff eraill a nodir fel y rhestrir) yn cynnwys:

Cyfarfodydd Bwrdd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 • Prosiect Parcio Ceir a Rheoli Traffig
 • Bwrdd Prosiect CRI Cam 2
 • Grŵp Sicrwydd Pryderon a Hawliadau Caerdydd a'r Fro
 • Fforwm Lluoedd Arfog Caerdydd a'r Fro
 • Panel Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol Caerdydd a'r Fro
 • Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Caerdydd a'r Fro
 • Pwyllgor Heintiau, Atal a Rheoli Caerdydd a'r Fro
 • Gwasanaethau Iechyd Rhyw Integredig Caerdydd a'r Fro
 • Bwrdd Prosiect Newyddenedigol ac Obstetreg Caerdydd a'r Fro
 • Grŵp Llywio Maeth ac Arlwyo Caerdydd a'r Fro
 • Grŵp Llywio Adborth Cleifion Caerdydd a'r Fro
 • Grŵp Llywio PNA Caerdydd a'r Fro
 • Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad y Claf Caerdydd a'r Fro
 • Grŵp Cyflawni Cymunedol Llunio Ein Llesiant i’r Dyfodol Caerdydd a'r Fro
 • Bwrdd Prosiect Mawr Gwasanaethau Arbenigol Caerdydd a'r Fro
 • Grŵp Gofal Ysbrydol Caerdydd a'r Fro
 • Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Caerdydd a'r Fro
 • Grŵp Llywio Trydydd Sector Caerdydd a'r Fro

Cynlluniau a chynigion y GIG i newid y ffordd y darperir y gwasanaethau canlynol yn lleol

Yn cynnwys y newidiadau dros dro a'r cynigion parhaol canlynol:

 • Meddygfa Ffordd Gardden
 • Canolfan Iechyd Llangollen
 • Meddygfa Chirk
 • Meddygon Teulu Alyn
 • Ysbyty Dolgellau
 • Practisau Meddygon Teulu Gyffin a Llys Meddyg
 • Practis Meddygol Queensferry
 • Meddygfa Bryn Darland
 • Practis Meddyg Teulu Hillcrest
 • UMA Dolgellau
 • UMA Ysbyty Tywyn 
 • Canolfan Iechyd Tywyn 
 • Ysbyty Dydd Helyg 
 • UMA Bryn Beryl
 • UMA Alltwen
 • Meddygon Teulu Alyn
 • UMA Dolgellau
 • Fferyllfeydd Hwb Eifionnydd
 • Llawdriniaeth Cochlear
 • Meddygfa Victoria Caergybi
 • Meddygfa Strathmore
 • Meddygfeydd Cambria a Longford Road
 • Uned Adsefydlu Cymunedol Cleifion Mewnol Arbenigol Strôc
 • Cyfleuster cleifion mewnol adsefydlu niwro
 • Canolfan Feddygol Allt Goch
 • Gwasanaethau fasgwlaidd
 • Cymorth i roi genedigaeth gartref
 • Llawdriniaeth Cochlear
 • Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
 • Gwasanaethau Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS)
 • Meddygfa Bodreinallt
 • Ymarfer Meddygol Dyffryn Dyfrdwy
 • Meddygfa Madryn House
 • Offthalmoleg

Edrych ar sut y mae gwasanaethau'n datblygu ac ymateb i'r pethau sy'n bwysig i bobl ynghylch sut y darperir eu gwasanaethau

 • Cefnogaeth i deuluoedd 'Tawel Fan' 
 • Gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu, gan gynnwys iechyd meddwl pobl hŷn, gwasanaethau I-Can
 • Gwasanaethau fasgwlaidd, gan gynnwys cysylltiadau â Chanolfan Fasgwlaidd Lerpwl a gwasanaethau a ddarperir yn Stoke
 • Llwybr Traed Diabetig
 • Wroleg/prostad, gan gynnwys defnyddio robot llawfeddygol
 • Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, gan gynnwys practis cyffredinol a gwasanaethau deintyddol
 • Ystadau: rhaglenni strategaeth a chyfalaf, cynnal a chadw, a chyflwr
 • Adferiad ar ôl COVID-19
 • Gwasanaethau strôc, gan gynnwys adsefydlu
 • Strategaeth Gwasanaethau Orthopedig
 • Cyflawni Strategaeth Iechyd Cyhoeddus newydd
 • Darparu Strategaeth Gofal Sylfaenol newydd
 • Cyfluniad parhaus o wasanaethau yn dilyn 'Mae Gofal Iechyd yng Ngogledd Cymru yn Newid 2012'
 • Strategaeth Ddigidol BIPBC
 • Gofal a gwasanaethau a ddarperir mewn Adrannau Brys
 • Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd
 • Gwasanaethau Menopos
 • Amseroedd Atgyfeiriad am Driniaeth (RTT); Gofal wedi'i Gynllunio a Mewnoli
 • CAHMS — amseroedd aros 
 • Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 • Ambiwlans Awyr
 • Gwasanaethau Offthalmoleg - triniaeth cataract
 • Ysbytai Cymunedol ac Unedau Mân Anafiadau 
 • Oedi wrth Drosglwyddo Gofal
 • Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau a chyflwyno cynlluniau 111
 • Datblygiad Ysgol Feddygol yng Ngogledd Cymru
 • Datblygiad Darpariaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol (e.e., hybiau — Caergybi/Dinbych/Bangor/Waunfawr)
 • Adolygiad Nyrsio Ysbyty Gwynedd
 • Strategaeth Diwedd Oes a Gofal Lliniarol
 • Gwasanaethau oncoleg yn Ysbyty Glan Clwyd
 • Gwasanaethau Mewnblaniad y Cochlear — ailwladoli rhai gwasanaethau plant
 • Cymorth ar gyfer Genedigaethau Cartref
 • Strategaeth Gwasanaethau Clinigol
 • Strategaeth Byw’n Iach, Aros yn Iach
 • Gofal Heb ei Drefnu — gan gynnwys Canolfannau Gofal Brys yr Un Diwrnod a Chanolfannau Gofal Sylfaenol Brys
 • Gofal Sylfaenol Grŵp Pan Clwstwr 
 • Rhaglen Gyfraith Gofal Gwrthdro

Dylai'r gweithgaredd hwn gynnwys cynrychioli buddiannau pobl drwy gymryd rhan mewn ystod o grwpiau a sefydlwyd gan neu sy'n cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (neu gyrff eraill a nodwyd fel y'u rhestrir), gan gynnwys:

 • Bwrdd Gweithredu 111
 • Grŵp Prosiect Gwasanaethau Ysbyty Abergele
 • Bwrdd Prosiect Ailddatblygu Oedolion a Phobl Hŷn
 • Grŵp Llywio Gwrth-Ficrobaidd
 • Grŵp Llywio Gwrth-Hiliol
 • Grŵp Ansawdd Profedigaeth (PEoLC)
 • Bwrdd Cyhoeddus BIPBC
 • Grŵp Llywio Gofal Argyfwng
 • Llwybr Gofal Troed Diabetig — grŵp trosfwaol ac is-grŵp Rhanbarth y Dwyrain
 • Gweithgor Protocol Rhyddhau
 • Bwrdd Prosiect Hwb Iechyd a Lles Caergybi
 • Grŵp Goruchwylio I-CAN a Grŵp Llywio Noddfa
 • Is-grŵp a Grŵp Lleol Atal Heintiau
 • Gyfraith Gofal Gwrthgyfartal — Grŵp Arweinyddiaeth ac Ymgysylltu Rhaglenni
 • Cynllunio Gwasanaethau ar y Cyd
 • Bwrdd Prosiect Gwasanaethau Ysbyty Llandudno
 • Grŵp Rhanddeiliaid Ysbyty Llandudno
 • Grŵp Profiad Cleifion a Gofalwyr
 • Bwrdd Niwrowyddorau
 • Fforwm Cleifion Canser Gogledd Ddwyrain Cymru
 • Fforwm Cleifion Canser Gogledd Orllewin Cymru
 • Grŵp Gorchwyl a Gorffen Maeth a Hydradiad (Ardal y Dwyrain)
 • Tîm Profiad Cleifion a Gofalwyr
 • Grŵp Prosiect Sganiwr CT Sganiwr PET
 • Panel Gofal Sylfaenol
 • Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad
 • Ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd
 • Bwrdd Rhaglen y Ganolfan Driniaeth Ranbarthol
 • Grwpiau Cyflenwi Llwybr Clinigol Adsefydlu ac ADC (Dwyrain a Gorllewin)
 • Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid
 • Grŵp Glendid Strategol
 • Atal Heintiau Strategol
 • Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd y Boblogaeth
 • Grwpiau Cyflenwi Strôc (Canol a Dwyrain)
 • Grŵp Llywio Trosfwaol y Rhwydwaith Strôc
 • Grŵp Tystiolaeth o Ganlyniadau TI
 • Grŵp Llywio Fasgwlaidd
 • Grŵp Cyswllt Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy
 • Llywodraethwr Lleyg Iarlles Caer
 • Cydbwyllgor Canolbarth Cymru ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Grŵp Awdioleg Gogledd Cymru
 • Pwyllgor Atal Heintiau Canolfan Walton
 • Llywodraethwyr Rhanddeiliaid Canolfan Walton
 • Gweithio Tuag at Wneud Ysbyty Gwynedd yn Gyfeillgar i Ddementia
 • Grŵp Llywio Adolygu Ysbyty Gwynedd
 • Fforwm Strategol yr Iaith Gymraeg

Cynlluniau a chynigion i newid y ffordd y darperir gwasanaethau yn lleol

 • Trawsnewid gofal iechyd ar draws y system i wireddu “Strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach” y Bwrdd Iechyd
 • Gwasanaethau plant yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion
 • Gwasanaethau Anableddau Dysgu
 • Canolfannau a phrosiectau newydd sy'n cael eu datblygu, gan gynnwys Cyfleuster Gofal Integredig Cross Hands, Pentre Awel, Hwb Caerfyrddin/Pond Street, Delta Connect, Canolfan Lles Llanymddyfri, Hwb Abergwaun, Cylch Caron, Canolfan Iechyd Aberystwyth, Prosiect Cymunedol y Borth, datblygu Campws Dinbych-y-pysgod
 • Ysbytai cymunedol hŷn
 • Newidiadau dros dro/brys a gyflwynwyd mewn ymateb i bandemig Covid-19 neu bwysau eraill, gan gynnwys, er enghraifft:
 • Yng Ngheredigion, Ward Y Banwy, Ward Rhiannon, Ward Enlli, newidiadau llwybr llawfeddygol, Gofal Ambiwladol, newidiadau cardio-anadlol.
 • Yng Nglangwili, Gofal Ambiwladol, llawdriniaeth y colon a'r rhefr, defnydd o'r Uned Penderfyniadau Clinigol (CDU), fflebotomi, llwybr dewisol brys ar gyfer amheuaeth o ganser, oncoleg, 
 • Yn Nhywysog Philip, clinig torri esgyrn, fflebotomi, wroleg, capasiti gwelyau Tŷ Bryngwyn
 • Yn Llwynhelyg, gofal ambiwladol pediatrig, radioleg, cyn-geni
 • Uned Mân Anafiadau Ysbyty Llanymddyfri
 • Gwasanaeth Nyrsio Cymunedol Sir Benfro
 • Niwroleg
 • Ymweliadau Iechyd
 • Gwasanaethau sgrinio
 • Uned Therapi Dwys yn Ysbyty'r Tywysog Philip
 • Defnyddio unedau llawdriniaeth ddydd symudol yn Ysbyty'r Tywysog Philip
 • Nyrsio arbenigol 
 • Gwasanaethau fferylliaeth gymunedol
 • Gwaith hanfodol yn ymwneud â rheoliadau tân
 • Triniaeth golau UV
 • Gwasanaethau gofal brys ac argyfwng
 • Gwasanaethau y tu allan i oriau
 • Gwasanaethau MT
 • Gofalu am bobl â phroblemau'r galon
 • Gwasanaethau Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 • Adleoli ffisiotherapi cleifion allanol yng Nglangwili
 • Adleoli rhai gwasanaethau, gan gynnwys Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed a Seicoleg Plant i adeiladau newydd

Cynlluniau a chynigion i newid y ffordd y darperir gwasanaethau yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

 • Rhaglen Strategol Ranbarthol Canolfan Ganser De-orllewin Cymru
 • Newidiadau yn y gwasanaethau ysbyty a ddarperir i bobl sy'n byw yng Ngorllewin Cymru gan Fwrdd Iechyd Lleol Bae Abertawe
 • Gwasanaethau Canser Oesoffagaidd
 • Canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol
 • Gwasanaethau patholeg rhanbarthol
 • Gwasanaethau offthalmoleg
 • Gwasanaethau dermatoleg
 • Gwasanaethau strôc

Casglu barn a phrofiadau pobl o wasanaethau 

Darparu llawer o wahanol ffyrdd y gall pobl rannu eu barn a'u profiadau am y pethau sydd bwysicaf iddynt am eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Yn benodol, parhau i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith i gymunedau lleol, gan gynnwys cymryd camau i gyrraedd pobl a allai fod:

 • Dan anfantais ddigidol ac na fyddent bob amser yn ei chael hi'n hawdd clywed amdanom ni neu ein cyrchu
 • Grwpiau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd ar hyn o bryd yn rhan fach o'n cymunedau ond sydd yn anaml yn ymgysylltu â ni
 • Pobl hŷn a allai wynebu rhwystrau fel technoleg, trafnidiaeth ac ati
 • Pobl iau y gallai fod angen cymorth arnynt i leisio eu barn
 • Pobl anabl a chymunedau byddar/dall a allai fod angen cymorth ychwanegol i ymgysylltu a dod yn weithgar gyda ni
 • Gofalwyr sydd â chyfrifoldebau dros eraill 
 • Profi amddifadedd a thlodi sy'n effeithio ar eu dewisiadau
 • Materion gwledigrwydd fel mynediad at drafnidiaeth sy’n effeithio arnynt.

Edrych ar sut y mae gwasanaethau'n datblygu ac ymateb i'r pethau sy'n bwysig i bobl ynghylch sut y darperir eu gwasanaethau

 • Mynediad at ofal iechyd sylfaenol
 • Deintyddiaeth y GIG
 • Amseroedd aros ar gyfer gofal cleifion allanol, gofal cleifion mewnol a diagnosteg
 • Gwasanaeth cymorth rhestrau aros
 • Cydgysylltu iechyd a gofal cymdeithasol
 • Mynediad at wasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu
 • Dysgu byw gyda COVID-19 
 • Gwasanaethau canser
 • Gwasanaethau strôc
 • Datblygu model gofal cymdeithasol drwy grwpiau cynllunio clwstwr
 • Pentref Llesiant Llanelli/Datblygiad Pentre Awel
 • Oedi wrth drosglwyddo gofal
 • Gwaith adolygu nosocomial
 • Achosion o dwbercwlosis yn Llanelli
 • Materion parcio ceir a thrafnidiaeth sy'n effeithio ar fynediad at wasanaethau iechyd a gofal
 • Gwasanaethau fflebotomi yn Llanelli
 • Datblygu clystyrau MT
 • Lleihau apwyntiadau dilynol cleifion allanol
 • Gofal lliniarol diwedd oes
 • Rheoli a chefnogi dementia
 • Rhewmatoleg
 • Datblygu rolau newydd mewn gwasanaethau iechyd, ee., meddygon cyswllt
 • Effaith streic ar ofal cleifion
 • Ymgyrchoedd brechu tymhorol/cynllunio ar gyfer y gaeaf
 • Trawsnewid mynediad at feddyginiaethau
 • Canolfannau Gofal Integredig Aberteifi ac Aberaeron
 • Datblygiadau 'gwasanaeth cwsmeriaid' gan gynnwys hybiau cleifion
 • Offthalmoleg
 • Gwasanaethau eiddilwch
 • Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
 • Gwasanaethau Blaen Tŷ yn Ysbyty'r Tywysog Philip
 • Cydweithrediad Iechyd a Gofal Gwledig Cymru

yn ogystal â chynrychioli buddiannau pobl drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o grwpiau a sefydlwyd gan neu sy'n cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (neu gyrff eraill a nodwyd fel y'u rhestrir), gan gynnwys:

 • Bwrdd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Pwyllgor Strategol, Datblygu a Chyflenwi Gweithredol
 • Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad
 • Bwrdd Gweithredol Sir Gaerfyrddin Iachach
 • Bwrdd Gweithredol Sir Benfro Iachach
 • Bwrdd Strategol Ceredigion Iachach
 • Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol
 • Is-bwyllgor Adolygu Contractau Gofal Sylfaenol
 • Partneriaeth Lleisiau Mamolaeth
 • Cydbwyllgor Canolbarth Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid
 • Grŵp Gorchwyl a Gorffen Ysbyty Cyffredinol Adran Damweiniau ac Achosion Brys Glangwili
 • Cardioleg
 • Grŵp Gofal Heb ei Gynllunio
 • Achos Busnes Rhaglen Grŵp Cyfathrebu ac Ymgysylltu Tîm Tir
 • Grŵp Prosiect Adolygiad Pediatrig Dros Dro.

Cynlluniau a chynigion y GIG i newid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu'n lleol

 • Rhaglen Llesiant Gogledd Powys
 • Practis Meddygol Crucywel, 
 • Meddygfa Cangen Belmont Trefyclo a Dwyrain Sir Faesyfed – Ysbyty Trefyclo

Cynlluniau, cynigion ac adolygiadau'r GIG o'r ffordd y darperir gwasanaethau yn rhanbarthol ac yn genedlaethol

 • Rhaglen Trawsnewid Ysbyty Amwythig a Telford:
 • datblygu canolfan achosion brys yn Ysbyty Brenhinol Amwythig 
 • datblygu Canolfan Gofal wedi'i Gynllunio yn Ysbyty'r Dywysoges Frenhinol yn Telford 
 • Gwasanaethau Cleifion Mewnol Cardioleg
 • Rhaglen Strôc ICS Henffordd a Chaerwrangon 
 • Gwasanaeth Meddygol ac Adalw Brys (EMRTS)
 • Gwasanaethau ysbyty a gwasanaethau pediatrig a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – trawsnewid y gwasanaeth ambiwlans brys, datblygu model gofal newydd 
 • lleoliad sganiwr Tomograffeg Allyrru Positron (PET)
 • gofal iechyd yn y carchar

Casglu barn a phrofiadau pobl o wasanaethau, gan gynnwys

 • Pobl ifanc ac iechyd meddwl

yn ogystal â darparu llawer o wahanol ffyrdd y gall pobl rannu eu barn a'u profiadau am y pethau sydd bwysicaf iddynt am eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Edrych ar sut mae gwasanaethau'n datblygu ac ymateb i'r pethau sy'n bwysig i bobl ynglŷn â sut mae eu gwasanaethau'n cael eu darparu

 • tegwch gwasanaethau i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau yng Nghymru a Lloegr 
 • Wardiau rhithwir
 • Gwasanaethau hunaniaeth rhyw 
 • Anhwylderau bwyta 
 • Trefniadau rhyddhau o'r ysbyty 
 • Gwasanaethau mamolaeth

yn ogystal â chynrychioli buddiannau pobl drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o grwpiau a sefydlwyd gan Fwrdd Iechyd Lleol Powys (neu gyrff eraill a nodir fel y’u rhestrir), neu eu cynnwys, gan gynnwys:

 •  Bwrdd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 •  Cyfarfodydd Rhanddeiliaid Meddygaeth Niwclear Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 • Bwrdd Rhaglen Strôc ICS Henffordd a Chaerwrangon
 • Cydbwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth Cymru 
 • Bwrdd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Pwyllgor Archwilio, Risg a Sicrwydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 • Pwyllgor Profiad, Ansawdd a Diogelwch Cleifion Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Pwyllgor Cyflawni a Pherfformiad Bwrdd Iechyd Addysgu Powys  
 • Pwyllgor Cynllunio, Partneriaeth a Iechyd y Boblogaeth Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Pwyllgor Gweithlu a Diwylliant Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 • Grŵp Llywio Profiad y Claf Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Fforwm Cyn-y Lluoedd Arfog  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 • Grŵp Cynllunio a Chyflawni Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 • Is-grŵp Iechyd Meddwl Engage to Change Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Fforwm Mynediad Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
 • Bwrdd 111 Iechyd Addysgu Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyfarfod Chwarterol Monitro Perfformiad y Tu Allan i Oriau Shropdoc 
 • Grŵp Sgrinio Iechyd Pelfis Bwrdd Iechyd Addysgu Powys  Powys 
 • Datblygiadau Ysbyty Trefyclo Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 • Cyfarfodydd Clwstwr Gofal Sylfaenol Clare 
 • Cyfarfodydd Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Powys
 • Gweithgor Ymgysylltu â'r Gymuned Safonau Dementia Powys
 • Cyfarfodydd Cymdeithas Rhwydwaith Dementia Powys 
 •  Rhwydwaith Cymunedol Sefydliadau Gwirfoddol (PAVO):
 • Crucywel 
 • Trefyclo a Llanandras 
 • Llandrindod/Rhaeadr/Llanfair-ym-Muallt/Llanwrtyd
 • Y Drenewydd
 • Machynlleth
 • Y Trallwng/Trefaldwyn/Llanfair Caereinion/Ystradgynlais
 • Rhwydwaith Trafnidiaeth Trydydd Sector Powys
 • Red Kite Healthcare Solutions
 • Bwrdd Cyhoeddus Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Amwythig a Telford 
 • Grŵp Cynghori Digidol Ysbyty Amwythig a Telford
 •  Cyfarfodydd Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Amwythig a Telford  gyda Healthwatch 
 • Cyfarfodydd Diweddaru Ymgysylltu Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Amwythig, Telford a Wrekin Amwythig a Telford 
 • Pwyllgor Sicrwydd Adroddiad  Ockenden Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Amwythig a Telford 
 • Fforwm Sicrwydd CyhoeddusYmddiriedolaeth GIG Ysbyty Amwythig a Telford  
 • Cyfarfodydd Diweddariad Cyhoeddus Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Amwythig a Telford 
 • Grŵp Rhaglen Drawsnewid  & Gweithredu a Goruchwylio Ysbyty Amwythig, Telford a Wrekin 
 •  Prosiect Iechyd Merched Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Amwythig a Telford  
 • Grŵp Cynghori Digidol Partneriaeth Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Amwythig a Telford  
 • Partneriaeth Lleisiau Mamolaeth Amwythig a Telford a Wrekin