Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

 • yn hanfodol i waith y safle
 • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

 • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
 • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Codi pryder am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Video

Pan aiff pethau o chwith, gall codi eich pryder ymddangos yn “gam yn rhy bell” neu’n cymryd gormod o amser, yn enwedig gan y gallai fod ar adeg arbennig o anodd.

Ond mae codi eich pryder yn y ffordd gywir yn bwysig. Gall wneud gwahaniaeth cadarnhaol i eraill, gan atal yr un peth rhag digwydd iddynt a sicrhau bod ein gofal yn y dyfodol yn well.

Gallwn helpu gydag eiriolaeth cwynion

Os oes angen i chi godi pryder am wasanaeth GIG neu ofal cymdeithasol, gallwch siarad â ni. Bydd ein staff eirioli cwynion ymroddedig, hyfforddedig yn darparu'r cymorth annibynnol a chyfrinachol am ddim y mae gennych hawl iddo.

Byddant yn eich helpu i fynegi eich pryder a:

 • Eich cefnogi i wneud cwyn am wasanaeth, gofal neu driniaeth a ddarperir neu y talwyd amdano gan y GIG neu awdurdod lleol
 • Eich cefnogi i wneud cwyn ar ran rhywun arall, gan gynnwys os yw rhywun wedi marw
 • Gwrando ar eich pryderon
 • Eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau eraill os ydym yn meddwl y gall rhywun arall helpu hefyd
 • Atebwch gwestiynau am y broses ac egluro eich opsiynau
 • Darparu canllaw cam wrth gam i'r broses a chynig rai awgrymiadau
   

Cysylltwch â'ch tîm Llais lleol a bydd un o'n tîm yn siarad â chi am eich pryder, pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch yn eich barn chi ac os oes gennych unrhyw anghenion penodol megis deunyddiau print bras neu fynediad at rywun sy'n gallu llofnodi.


Os gallwn eich helpu, byddwn yn dweud wrthych sut. Os na allwn, fe wnawn ein gorau i gynghori pwy all.

Sylwch nad ydym yn darparu gwasanaethau eiriolaeth yn uniongyrchol i blant a phobl ifanc am wasanaethau gofal cymdeithasol (gwasanaethau plant). Ond gallwn helpu plant a phobl ifanc gyda'u pryderon am ofal y GIG.