Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

 • yn hanfodol i waith y safle
 • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

 • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
 • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Dewch i weithio i ni

Swyddi Gwag Presennol

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

 

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais ar gyfer Rheolwr/wraig Llywodraethiant, Band 7, 37.5 oawr yr wythnos.

Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae’r gallu I gyfarthrebu yn Gymraeg yn dymunol. 

Prif ddyletswyddau'r swydd

Y Rheolwr/wraig Llywodraethiant fydd ysgrifenyddiaeth y Bwrdd ac ysgrifenyddiaeth ARAC.  Byddant yn cefnogi'r Cyfarwyddwr Strategol Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol i fwrw ymlaen â datblygiad parhaus fframwaith llywodraethiant ar gyfer y sefydliad a sicrhau ei fod yn bodloni safonau llywodraethiant da.

Gweithio i'n sefydliad

Mae pawb yn Llais yn credu y dylai pobl a chymunedau yng Nghymru fyw bywydau hapus, iach lle maen nhw'n cael yr iechyd a'r gofal cymdeithasol sydd eu hangen arnyn nhw mewn ffordd sy'n gweithio orau iddyn nhw. Credwn mai’r unig ffordd y gall hyn ddigwydd yw drwy godi pŵer a dylanwad eu lleisiau wrth lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar bobl.

Dyna le rydych chi'n dod i mewn! Ydych chi’n chwilio am y cyfle i ymuno â sefydliad newydd, angerddol, a chyfrannu at wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yma yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am bobl angerddol a galluog o bob cefndir sy'n dod â phrofiadau bywyd gwahanol a fydd yn helpu i newid y ffordd yr ydym yn meddwl. Rydym yn chwilio am geisiadau gan ymgeiswyr amrywiol a all ddod â sgiliau, profiadau byw a safbwyntiau ffres i'n gwaith. 

Disgrifiad Swydd Prif Gyfrifoldebau

Mae disgrifiad swydd llawn a manyleb person ynghlwm wrth yr hysbyseb hwn, a fyddech cystal â'i adolygu cyn cyflwyno'ch cais.

Os ydych yn barod am yr her ac eisiau bod yn rhan bwysig o wneud gwahaniaeth gwirioneddol i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a bod gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod y swydd hon, cysylltwch â: Angela Mutlow drwy [email protected]

Dysgwch mwy

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

 

Corff cenedlaethol, annibynnol newydd yw Llais a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y ffordd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg o’r Swydd

Corff cenedlaethol, annibynnol newydd yw Llais a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoedd Cymru a gwrando arnynt. Fe wnawn hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn bwydo’n ôl i lunwyr penderfyniadau i helpu i lywio a dylanwadu ar wasanaethau’r dyfodol.

Ydych chi’n angerddol dros wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych ar gael yn Llais Rhanbarth Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe - ar gyfer Dirprwy Gyfarwyddwr Rhanbarthol, Band 7, 15 awr, dydd Iau a dydd Gwener pob wythnos.

Mae’r rôl hon wedi’i lleoli yn bennaf yn swyddfa Canolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cimla.

I’n helpu ar ein siwrne i wneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn iechyd a gofal cymdeithasol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn brwdfrydig, dibynadwy a bydd ganddynt wybodaeth dda o arferion swyddfa.

Byddwch yn mynychu digwyddiadau cyhoeddus i godi proffil Llais a chasglu adborth gan y cyhoedd ar eu profiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Bydd yn ofynnol ichi gael car y gallwch ei ddefnyddio i fynychu’r digwyddiadau hyn.

Mae hon yn rôl hybrid, sy’n cynnwys gweithio yn y swyddfa yn ogystal â gweithio o bell.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol.

Prif ddyletswyddau’r swydd

 • Monitro’r ddarpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

   
 • Datblygu gwaith fel yr amlinellwyd gan y Cyfarwyddwr Rhanbarthol

   
 • Rheoli’r Swyddog Ymgysylltu â Chleifion a’r Cyhoedd

   
 • Cynyddu gwybodaeth gwirfoddolwyr am y ddarpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

   
 • Sefydlu cysylltiadau cyfathrebu da gyda’r holl ddarparwyr gwasanaethau lleol

   
 • Datblygu mentrau a fydd yn sicrhau bod llais y bobl yn cael ei glywed ym mhob sefydliad iechyd a gofal cymdeithasol

   
 • Gweithredu ar y cyd gyda’r Cyfarwyddwr Rhanbarthol fel cyfrwng ymgynghori â defnyddwyr gwasanaethau ar gyfer cyrff sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol, gan roi cyngor ar drefnu cyfarfodydd, y broses ymgynghori, datblygu ymarferion cynnwys defnyddwyr gwasanaethau / y cyhoedd, i fesur barn defnyddwyr gwasanaethau / y cyhoedd ac ymateb i faterion yn briodol

   
 • Cynnal a datblygu trefniadau llywodraethu corfforaethol y rhanbarth, dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Rhanbarthol, gan sicrhau ymlyniad at bolisïau, gweithdrefnau a rhannu arfer gorau o fewn y sefydliad ar draws Cymru

   
 • Ar y cyd â’r Cyfarwyddwr Rhanbarthol, datblygu systemau, rhaglenni a gweithdrefnau i sicrhau bod trefniadau comisiynu a darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol yn cael eu monitro’n drwyadl ac yn barhaus

Gweithio i’n sefydliad

Mae pawb yn Llais yn credu y dylai pobl a chymunedau yng Nghymru fyw bywydau hapus, iach, lle maen nhw’n cael y gofal iechyd a chymdeithasol y mae ei angen arnynt mewn ffordd sy’n gweithio orau iddyn nhw. Credwn mai’r unig ffodd y gall hyn ddigwydd yw drwy godi pŵer a dylanwad eu lleisiau i lywio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar bobl.

Dyna fydd eich rôl chi! Ydych chi’n chwilio am gyfle i ymuno â sefydliad angerddol, a chyfrannu at wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yma yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am bobl angerddol a galluog o bob rhan o gymdeithas sy’n cynnig safbwyntiau o wahanol brofiadau bywyd a fydd yn helpu i newid y ffordd rydym yn meddwl. Rydym yn chwilio am geisiadau gan ymgeiswyr amrywiol a all gynnig sgiliau ffres, profiadau a safbwyntiau bywyd i’n gwaith. 

Disgrifiad Swydd – Prif Gyfrifoldebau

Mae disgrifiad swydd llawn a manyleb y person ynghlwm i’r hysbyseb hwn, gofynnwn ichi ei adolygu cyn cyflwyno eich cais.

Os ydych chi’n barod i ymgymryd â’r her ac os dymunwch fod yn rhan bwysig o wneud gwahaniaeth go iawn i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod y swydd hon, cysylltwch â: [email protected]

Dysgwch mwy

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

 

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais ar gyfer Cyfarwyddwr Llywodraethu a Chyllid, Band 8b, 37.5 awr yr wythnos.

Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae’r gallu I gyfarthrebu yn Gymraeg yn dymunol.

Prif ddyletswyddau'r swydd

Bydd deiliad y swydd yn darparu arweinyddiaeth, rheolaeth strategol a phroffesiynol ynghyd â chyfrifoldeb gweithredol am wasanaethau ariannol/cyfrifo a llywodraethu corfforaethol gan weithio gyda’r Rheolwr Cyllid, y Rheolwr Llywodraethu ac uwch reolwyr eraill wrth ddatblygu a chyflawni’r swyddogaethau a goruchwylio’r ddarpariaeth gwasanaeth llywodraethu a chyllid proffesiynol ar draws Llais drwy roi cyngor a chymorth blaengar a rhagweithiol i’r sefydliad ar lywodraethu corfforaethol a pholisi a strategaeth cyfrifyddu ariannol, a darparu gwasanaethau ariannol craidd.

Gweithio i'n sefydliad

Mae pawb yn Llais yn credu y dylai pobl a chymunedau yng Nghymru fyw bywydau hapus, iach lle maen nhw'n cael yr iechyd a'r gofal cymdeithasol sydd eu hangen arnyn nhw mewn ffordd sy'n gweithio orau iddyn nhw. Credwn mai’r unig ffordd y gall hyn ddigwydd yw drwy godi pŵer a dylanwad eu lleisiau wrth lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar bobl.

Dyna le rydych chi'n dod i mewn! Ydych chi’n chwilio am y cyfle i ymuno â sefydliad newydd, angerddol, a chyfrannu at wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yma yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am bobl angerddol a galluog o bob cefndir sy'n dod â phrofiadau bywyd gwahanol a fydd yn helpu i newid y ffordd yr ydym yn meddwl. Rydym yn chwilio am geisiadau gan ymgeiswyr amrywiol a all ddod â sgiliau, profiadau byw a safbwyntiau ffres i'n gwaith. 

Prif Gyfrifoldebau Swydd-Ddisgrifiad

Mae disgrifiad swydd llawn a manyleb person ynghlwm wrth yr hysbyseb hwn, a fyddech cystal â'i adolygu cyn cyflwyno'ch cais.

Os ydych yn barod am yr her ac eisiau bod yn rhan bwysig o wneud gwahaniaeth gwirioneddol i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a bod gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod y swydd hon, cysylltwch â: Angela Mutlow,  [email protected]

Dysgwch mwy