Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

 • yn hanfodol i waith y safle
 • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

 • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
 • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Sgwrs Genedlaethol Cynllun Strategol Llais: 2024-2027

Dyma ein cynllun strategol cenedlaethol cyntaf. Fe’i crëwyd gan ddefnyddio’r hyn a ddywedwyd wrthym gennych chi (pobl Cymru), gan ein pobl (ein staff a’n gwirfoddolwyr), a’r cyrff a’r grwpiau eraill rydym yn gweithio gyda nhw.

Pan wnaethom greu’r cynllun buom hefyd yn meddwl am ein dyletswyddau a’n cyfrifoldebau cyfreithiol megis Deddf Ansawdd ac Ymgysylltu 2020, Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, Safonau’r Gymraeg 2016, Y Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol, y Ddyletswydd Sector Cyhoeddus, a chynlluniau ac ymrwymiadau cenedlaethol fel y LGBTQ+ a Chynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru, yn ogystal â’n Llythyr Cylch Gwaith.

Nod y cynllun yw bod yn fwy nag arweiniad ar gyfer y tair blynedd nesaf; rydym yn addo pobl Cymru y byddwn yn herio’r rhai sy’n gyfrifol am y system iechyd a gofal cymdeithasol i fuddsoddi mewn newid, i greu system iechyd a gofal cymdeithasol cryf, teg ac arloesol.

Gan adeiladu ar yr hyn yr ydym wedi’i ddysgu yn ein blwyddyn gyntaf, rydym wedi grwpio pethau yn bum prif flaenoriaeth:

Rydyn ni’n mynd i ddechrau sgwrs genedlaethol am sut ddylai iechyd a gofal cymdeithasol edrych yn y dyfodol. Rydyn ni eisiau syniadau pawb - o bob man a phob cefndir yng Nghymru - i helpu i wneud i iechyd a gofal gydweithio’n well i chi. Ein nod yw bod llunwyr polisi, llywodraethau a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn gwrando ar yr hyn rydych chi’n ei ddweud ac yn gweithredu fel bod pethau’n gweithio yn y ffordd rydych chi ei angen a’ch dymuniad yn y dyfodol.

Sut rydym yn mynd i wneud hynny erbyn 2027: 

Byddwn yn darganfod beth sydd ar waith i’ch helpu i ddweud eich dweud, deall beth sy’n cael ei ddweud eisoes, a sut mae gwasanaethau yn gwrando. Byddwn yn rhannu’r arfer da rydym yn gweld fel y gall eraill roi cynnig arni hefyd.

Byddwn yn sefydlu ffyrdd, neu’n gofyn i eraill sefydlu ffyrdd, i bobl gael dweud eu dweud am iechyd a gofal – boed hynny yn eu pentref, tref, y rhanbarth cyfan, neu’r wlad gyfan. Gall y rhwydweithiau hyn wneud i newidiadau mawr ddigwydd.

Byddwn yn tyfu ein set anhygoel o wirfoddolwyr, o lawer o gefndiroedd gwahanol, ac yn gofyn iddynt ymgysylltu â’u cymunedau lleol a chynrychioli eu barn fel y gallwn gyrraedd mwy o bobl nag erioed o’r blaen.

Rydyn ni’n mynd i ofyn i’r bobl sy’n llunio’r polisïau ac yn rhedeg y gwasanaethau i weithio gyda ni i gytuno, ac i ysgogi camau gweithredu i sicrhau bod gwasanaethau iechyd a gofal yn canolbwyntio’n wirioneddol ar yr hyn sydd ei angen ar bobl nawr ac yn y dyfodol.

Mae pobl wedi dweud wrth y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eu bod yn barod am newidiadau mawr, rydyn ni’n mynd i ddarganfod beth mae pobl yn ei olygu pan maen nhw’n dweud hyn a sut y byddant yn helpu i wneud iddo ddigwydd. Fel hyn, mae awb yn teimlo eu bod yn rhan o wella pethau.

Yr hyn rydym yn canolbwyntio arno:

Gwybod bod angen newid:
Rydym am i bawb ddeall pam mae angen newid, gweld yr heriau, a bod yn barod i helpu i wneud y newidiadau hynny.

Cael mwy o bobl i gymryd rhan:
Mae iechyd a gofal i bawb, felly mae angen syniadau arnom gan bob math o bobl i wella gwasanaethau. Rydyn ni'n mynd i gael mwy o bobl i siarad am yr hyn maen nhw ei angen a'i eisiau.

Pawb yn chwarae eu rhan:
Mae pobl yng Nghymru yn dweud eu bod yn barod i helpu i wneud newidiadau lle mae eu hangen. Rydyn ni'n mynd i helpu i sicrhau bod iechyd a gofal cymdeithasol yn rhywbeth y mae pawb yn teimlo'n gyfrifol amdano, fel bod mwy o bobl yn ymuno â'r sgwrs.

Yr hyn a wyddom sy’n bwysig i bobl:

 • Cadw pobl yn ddiogel.
 • Gwella gwasanaethau iechyd meddwl.
 • Cael gofal brys ac argyfwng pryd a lle mae ei angen arnoch chi.
 • Gwneud gofal wedi’i gynllunio’n gyflymach, yn llai o straen ac yn fwy cydgysylltiedig.

Y canlyniadau cyfunol rydym yn gobeithio y bydd ein gweithredoedd yn cefnogi

Cadw’r sgyrsiau i fynd
Datblygu strwythurau a rhwydweithiau fel bod pobl, cymunedau, gwneuthurwyr rheolau, iechyd a gofal a gweithwyr iechyd a gofal yn cyfathrebu drwy’r amser. Mae hyn yn golygu y gall pawb gadw i fyny â’r hyn sydd ei angen.

Gweledigaeth a rennir ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol
Mae pawb sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio tuag at weledigaeth a rennir ar gyfer system iechyd a gofal sy’n gweithio i bawb, gan wneud yn siŵr ein bod yn barod ar gyfer beth bynnag a ddaw nesaf a bod pawb yn cael y gofal a’r cymorth sydd eu hangen arnynt.

Mae pawb yn chwarae eu rhan i wneud i newid ddigwydd
Bydd pobl ym mhobman yn gweld ei bod yn bryd gwneud newidiadau mawr i wasanaethau iechyd a gofal. Byddant yn gwybod beth sydd angen ei wneud a bydd yn helpu i wneud i newid ddigwydd.

Sut y bydd hyn yn helpu i wella iechyd a gofal cymdeithasol 

Newid y ffordd y mae pethau’n gweithio
Bydd y syniadau sy’n dod o siarad gyda’n gilydd yn ein cymunedau yn helpu i newid sut mae gwasanaethau’n gweithio. Mae hyn yn golygu y bydd iechyd a gofal wir yn cyfateb i’r hyn y mae pobl yng Nghymru ei eisiau a’i angen.

Mwy o bobl yn cymryd rhan
Bydd mwy o bobl yn ychwanegu eu syniadau, iechyd a gofal yn gweithio’n well i bawb, ni waeth o ble maen nhw’n dod neu beth bynnag sydd ei angen arnynt.

Byddwn yn codi ein llais i wneud iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn well, yn fwy cynhwysol, yn haws cael mynediad iddo, ac yn canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen ar bobl yng Nghymru. Ein blaenoriaeth yw cadw gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys pawb yn y sgwrs, a rhoi pobl yn gyntaf wrth ddylunio eu gwasanaethau (cynllunio gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar bobl).

Sut rydym yn mynd i wneud hynny erbyn 2027: 

Byddwn yn gwneud yn siŵr pan fydd trafodaethau’n cael eu cynnal am iechyd a gofal, ein bod ni yno i siarad am anghenion pobl. Byddwn yn sicrhau bod syniadau pawb yn helpu i lywio sut mae gwasanaethau iechyd a gofal yn tyfu ac yn newid.

Byddwn yn herio’r rhai sy’n gyfrifol am wasanaethau i weithio gyda ni i ddatblygu ffyrdd cydgysylltiedig a chyffredin o gasglu, integreiddio a gweithredu ar adborth y cyhoedd wrth ddylunio a darparu gwasanaethau a siarad a’u dwyn i gyfrif pan nad yw hyn yn digwydd.

Byddwn yn gweithio i ddeall, nodi, mynd i’r afael a gweiddi am y rhwystrau sy’n cyfrannu at anghydraddoldebau mewn iechyd a gofal cymdeithasol, gan ymdrechu i sicrhau tegwch o ran mynediad, triniaeth, a chanlyniadau gwell i bobl o bob cefndir.

Cynnal mentrau, ymgyrchoedd ac ymyriadau sy’n cael effaith sy’n mynd i’r afael â materion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol lle nad yw gwasanaethau’n diwallu anghenion, pobl neu lle mae gwasanaethau’n wych ac rydym yn meddwl y dylai eraill wybod amdanynt.

Cydnabod a chefnogi rôl hanfodol rhoddwyr gofal yn y system iechyd a gofal trwy weithio gydag eraill i ddatblygu adnoddau a chefnogaeth sy’n eu helpu yn eu cyfrifoldebau gofalu a gofyn i eraill gydnabod yn gyhoeddus gyfraniad gofalwyr at iechyd a lles cymunedol.

Yr hyn rydym yn canolbwyntio arno:

Strategaeth, polisi a newid gwasanaethau:
Rydym am wneud yn siŵr, wrth i wasanaethau iechyd a gofal dyfu a newid, eu bod yn rhoi anghenion a dymuniadau pobl yn gyntaf.

Helpu i aros yn iach ac yn annibynnol: 
Rydyn ni i gyd am wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod sut i gadw'n iach a'u bod yn cael eu cefnogi i fyw bywydau iach ac annibynnol.

Atebion yn y gymuned: 
Rydyn ni'n meddwl mai'r ateb gorau yw'r rhai sydd mor agos at adref â phosibl. Byddwn yn cefnogi prosiectau iechyd a gofal cymdeithasol lleol sy'n gwybod yn iawn beth sydd ei angen ar eu cymuned.

Yr hyn a wyddom sy’n bwysig i bobl:

 • Ei gadw’n hawdd gweld meddyg, nyrs, gweithiwr cymdeithasol, nyrs neu gweithiwr cymorth pan fo angen.
 • Sicrhau bod gwasanaethau’n deall ac yn parchu diwylliant pawb.
 • Sicrhau eich bod yn cael cymorth, gofal a chefnogaeth fel cyhyd ag y byddwch ei angen.
 • Dileu neu newid gwasanaethau yn sydyn.

Y canlyniadau cyfunol rydym yn gobeithio y bydd ein gweithredoedd yn cefnogi

Mwy o gydnabyddiaeth o werth dylunio gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar bobl
Bydd mwy o bobl yn gwybod am ac yn credu mewn dylunio iechyd a gofal sy’n gwrando’n wirioneddol ar yr hyn y mae pobl ei eisiau a’i angen ac yn eu cynnwys yn y broses ddylunio.

Gwell gofal
Iechyd a gofal cymdeithasol sy’n canolbwyntio’n ar bob person, gan sicrhau bod gwasanaethau’n cyd-fynd â’r hyn sydd ei angen arnoch, nid dim ond yr hyn sydd hawsaf i’w ddarparu.

Pob llais yng Nghymru
Mae gwasanaethau’n dathlu pa mor amrywiol a gwahanol ydyn ni i gyd, gan wneud yn siŵr bod pawb yn cael dweud eu dweud am sut mae pethau’n cael eu gwneud.

Sut y bydd hyn yn helpu i wella iechyd a gofal cymdeithasol 

Rhwydweithiau iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol
cryfach
Bydd ein hymgyrch am atebion lleol yn arwain at ‘ecosystemau’ iechyd a gofal lleol cryfach a mwy gwydn. Bydd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu hintegreiddio’n well o fewn cymunedau gan ddeall a diwallu eu hanghenion.

Cydnabyddiaeth a chefnogaeth i ofalwyr
Mae rhoddwyr gofal yn cael y sylw a chefnogaeth y maent yn ei haeddu i wneud taith iechyd a gofal pawb ychydig yn haws. Bydd hyn yn arwain at well gwybodaeth, cymorth ymarferol, a lles i ofalwyr.

Llwybrau iechyd a gofal cymdeithasol wedi’u cyd-gynllunio
Gyda’n hymgyrch i gydgysylltu ac integreiddio adborth y cyhoedd i’r broses o gynllunio gwasanaethau, rydym yn gobeithio gweld llwybrau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu cynllunio ar y cyd â’r rhai sy’n eu defnyddio. Bydd hyn yn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu llywio gan brofiadau ac anghenion bobl, gan arwain at gynlluniau gofal a chymorth mwy personol a chanlyniadau gwell.

Gwelliant parhaus
Trwy ddal darparwyr gwasanaeth yn atebol am gynnwys cymunedau wrth gynllunio ac addasu gwasanaethau, bydd diwylliant o welliant parhaus yn parhau i gael ei ddatblygu. Bydd gwasanaethau’n cael eu hadolygu a’u haddasu’n rheolaidd yn seiliedig ar adborth gan y rhai sy’n eu defnyddio, sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol, yn effeithiol, ac yn cyd-fynd ag anghenion y boblogaeth.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi iechyd a gofal cymdeithasol i fod yn fwy cydgysylltiedig, gan helpu gwasanaethau i weithio’n dda gyda’i gilydd i gyfateb i’r hyn y mae’r gymuned ei eisiau a’i angen. Ni all un sefydliad wneud hyn ar ei ben ei hun. Rydym am ymuno â phobl o bob sector a defnyddio eu cryfderau a’u profiadau i helpu i wella gwasanaethau, i rannu’r hyn sy’n gweithio’n dda ac i osgoi dyblygu a gwastraff.

Sut rydym yn mynd i wneud hynny erbyn 2027: 

Hyrwyddo Cydweithrediad rhwng sefydliadau: Creu cydweithrediadau cryf ag iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector a chymunedau gan adeiladu a chymryd rhan mewn rhwydweithiau a phartneriaethau sy’n cefnogi gwasanaethau i gysylltu’n well a mynd i’r afael ag anghenion cymunedol yn effeithiol.

Gweithio gydag eraill ar fentrau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, gan dynnu ar eu cryfderau, eu harbenigedd, a’u profiadau byw i sicrhau’r effaith neu’r negeseuon mwyaf posibl.

Rhannu’r pethau sy’n gweithio’n effeithiol: Nodi a rhannu enghreifftiau o fodelau ac arferion iechyd a gofal effeithiol ar draws y rhwydwaith, gan annog mabwysiadu ac addasu i gyd-fynd â chyd-destunau lleol.

Gweithio tuag at sefydlu llwyfan ar gyfer cyfnewid strategaethau a datblygiadau arloesol llwyddiannus ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan hyrwyddo diwylliant o ddysgu a gwelliant parhaus.

Gweithio gydag eraill i helpu i gydlynu ymdrech a chamau gweithredu ar draws gwasanaethau sy’n gweithio yn yr un meysydd, lleihau gwneud yr un peth ddwywaith, defnyddio adnoddau cyfyngedig yn dda i wella ansawdd a hygyrchedd gwasanaeth.

Yr hyn rydym yn canolbwyntio arno:

Gwneud dysgu a gwella yn flaenoriaeth. 
Adeiladu ar ein cryfderau yng Nghymru o fod yn agosach at ein cymunedau a chymryd dysgu oddi wrth eraill o ddifrif.

Cyfnewid gwybodaeth: 
Meithrin ein dealltwriaeth, a rhannu’r hyn a wyddom ag eraill, fel y gallant ddeall safbwyntiau a phrofiadau pobl o fewn eu cymunedau a’u helpu i gynnwys pobl ar y materion.

Yr hyn a wyddom sy’n bwysig i bobl:

 • Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
  cydgysylltiedig lle nad yw pobl yn teimlo
  symudiad o un gwasanaeth i’r llall.
 • Rhannu arfer da a’i addasu ar gyfer anghenion
  lleol.
 • Canolbwyntio ar bobl.
 • Peidio ag ailadrodd yr un camgymeriadau a wnaed o’r blaen.

Y canlyniadau cyfunol rydym yn gobeithio y bydd ein gweithredoedd yn cefnogi

Cydweithio cryfach a mwy effeithiol
Datblygiad pellach a chyfranogiad gweithredol o bobl a chymunedau yng ngwaith grwpiau fel Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, Pwyllgorau Cynghori, a Grwpiau Llywio yn dangos sut y gall ymagwedd wirioneddol integredig at iechyd a gofal cymdeithasol edrych. Bydd yr endidau hyn yn dod yn fwy dylanwadol, gan gydweithio’n dda i fwrw ymlaen â strategaeth unedig ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Modelau gofal a chymorth arloesol ar y cyd
Bydd archwilio a rhannu adnoddau yn cefnogi prosiectau a mentrau cydweithredol sy’n rhychwantu sefydliadau a sectorau lluosog, gan chwalu rhwystrau i arloesi a darpariaeth iechyd a gofal.

Sut y bydd hyn yn helpu i wella iechyd a gofal cymdeithasol 

Gwasanaethau cydgysylltiedig
Rydym am wneud yn siŵr, pan fydd angen gwahanol fathau o ofal a chymorth ar bobl, y gallant symud o un gwasanaeth i’r llall yn hawdd, heb ddrysu na gorfod aros am amser hir. Fel hyn, mae pawb yn gwybod beth i’w wneud nesaf, ac mae pobl yn teimlo’n fwy hamddenol, wedi’u gofalu amdanynt ac wedi’u cefnogi.

Rhannu’r hyn sy’n gweithio orau
Mae syniadau a ffyrdd o helpu pobl sydd wedi gweithio’n dda iawn mewn un lle yn cael eu rhannu fel y gall lleoedd eraill roi cynnig arnynt hefyd. Mae hyn yn helpu pawb i wella o ran gofalu am iechyd a gofal cymdeithasol pobl, gan wneud pethau’n well i bawb.

Defnyddio adnoddau’n dda heb wastraff
Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn gweithio gyda’i gilydd i wneud yn siŵr eu bod yn defnyddio’r hyn sydd ganddynt yn y ffordd orau bosibl, fel nad ydynt yn gwastraffu dim. Mae hyn yn golygu cynllunio gyda’n gilydd i wneud yn siŵr nad ydyn nhw’n gwneud yr un peth fwy nag unwaith pan nad oes angen iddyn nhw, sy’n helpu i sicrhau bod pawb yn gallu cael yr help sydd ei angen arnyn nhw.

Bob amser yn dysgu i wella
Rydym am i’n gwasanaethau iechyd a gofal barhau i wella drwy ddysgu o’r hyn y mae pobl yn ein cymunedau yn ei ddweud wrthynt ac o’r pethau gwych sy’n digwydd ledled y byd. Fel hyn, gallwn newid a gwella i wneud yn siŵr ein bod bob amser yn cael y gofal gorau.

Siarad a gwrando yn ein cymunedau
Rydyn ni’n dod yn dda iawn am rannu gwybodaeth a gwrando ar yr hyn sydd ei angen ar bobl. Mae hyn yn helpu i wneud gwasanaethau iechyd a gofal sydd wir yn cyd-fynd â beth mae pobl eu heisiau a’u hangen, gan wneud yn siŵr bod pawb yn teimlo eu bod yn cael eu clywed a’u bod yn cael gofal.

Mae’r gyfradd y mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cyflwyno offer digidol, strategaethau sy’n cael eu gyrru gan ddata, a Deallusrwydd Artiffisial (AI) moesegol yn cynyddu. Gall y datblygiadau hyn wneud gwasanaethau’n haws ac yn gyflymach i bawb. Mae’n naturiol i bobl deimlo ychydig yn ansicr ynglŷn â’u defnyddio, neu boeni am bethau fel sut mae eu gwybodaeth bersonol yn cael ei diogelu a’i chadw’n ddiogel. Rydyn ni eisiau helpu pobl a gwasanaethau i siarad â’i gilydd fel bod pawb yn teimlo’n hyderus gyda’r offer a’r technolegau newydd hyn, y gall pawb eu defnyddio os ydyn nhw’n dymuno a does neb yn teimlo’n cael eu gadael allan.

Sut rydym yn mynd i wneud hynny erbyn 2027: 

Byddwn yn ymgysylltu â chymunedau i weld beth yw eu barn am dechnoleg newydd ym maes iechyd a gofal, yn arbennig os ydynt yn poeni neu os oes ganddynt gwestiynau.

Byddwn yn cael gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i wneud yn siŵr, pan fyddant yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, eu bod yn ofalus gyda hi, yn ei chadw’n breifat a dim ond yn ei defnyddio i helpu i ddarparu gofal gwell.

Byddwn yn gweithio gydag eraill fel eu bod yn sicrhau bod offer technoleg newydd yn hawdd ac yn ddefnyddiol i bawb eu defnyddio, hyd yn oed os yw pethau technoleg fel arfer yn ymddangos ychydig yn anodd, nad oes gennych chi ef neu os nad ydych yn ei ddefnyddio fel arfer. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Byddwn yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn parhau i ddysgu am yr holl dechnoleg newydd sy’n dod allan fel y gallwn eich helpu chi a’ch cymuned i’w deall a’i defnyddio’n well.

Byddwn yn gweithio gyda’r rhai sy’n cadw llygad ar sut mae’r offer technoleg newydd hyn yn gweithio ym maes iechyd a gofal, gan wneud yn siŵr eu bod yn helpu pobl fel y dylent.

Yr hyn rydym yn canolbwyntio arno:

Cael pawb i gymryd rhan: 
Rydym am sicrhau bod syniadau a meddyliau pawb yn cael eu cynnwys gan wasanaethau pan fydd technoleg newydd yn cael ei thrafod a'i chreu ym maes iechyd a gofal. Dathlu pan fydd hyn yn cael ei wneud yn dda, nodi lle gallai fod yn well a gweithio gydag eraill i gynnwys pobl lle nad yw hyn yn digwydd.

Helpu pawb i ddeall a defnyddio technoleg:
Gwnewch yn siŵr bod sefydliadau’n helpu pobl i ddeall mwy am sut y gall technoleg wella iechyd a gofal a gweithio ar sicrhau bod pawb yn cael eu cefnogi i’w defnyddio mewn ffordd sy’n diwallu eu hanghenion a’u hamgylchiadau unigol.

Cynhwysiant digidol: 
Gwyddom y gall technoleg newydd wella rhai pethau, ond rydym hefyd am sicrhau nad yw'n gwneud pethau'n anoddach i rai pobl. Rydym am sicrhau bod eraill yn cefnogi ffyrdd y gall pawb gael yr help sydd ei angen arnynt i ddefnyddio technoleg iechyd a gofal.

Yr hyn a wyddom sy’n bwysig i bobl:

 • Sicrhau nad oes neb yn defnyddio eu gwybodaeth bersonol pan nad ydynt am iddynt wneud hynny.
 • Cael cymorth i ddefnyddio’r rhyngrwyd ac offer thechnoleg newydd.
 • Gwybod ble i ddod o hyd i gymorth a gwybodaeth.
 • Cael dewisiadau os nad ydyn nhw eisiau defnyddio technoleg.

Y canlyniadau cyfunol rydym yn
gobeithio y bydd ein gweithredoedd
yn cefnogi

Mwy o bobl yn cymryd rhan mewn gwneud iechyd a gofal yn well gyda thechnoleg ac sy’n newid yr hyn y mae pobl a chymunedau angen ac eisiau.

Ei gwneud yn haws i bawb yng Nghymru gael y cyngor a’r wybodaeth iechyd a gofal cymdeithasol sydd eu hangen arnynt.

Mae pawb sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol digidol yn cydweithio ar reolau i gadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel.

Mae pawb sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol digidol yn gweithio gyda’i gilydd i wirio a yw technoleg ddigidol newydd yn gwneud iechyd a gofal yn well i bawb ac yn gweithredu os nad yw’n gwella.

Sut y bydd hyn yn helpu i wella iechyd a gofal cymdeithasol 

Mwy o bobl yn cymryd rhan mewn gwneud iechyd a gofal yn well gyda thechnoleg ac sy’n newid yr hyn y mae pobl a chymunedau angen ac eisiau.

Ei gwneud yn haws i bawb yng Nghymru gael y cyngor a’r wybodaeth iechyd a gofal cymdeithasol sydd eu hangen arnynt.

Mae pawb sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol digidol yn cydweithio ar reolau i gadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel.

Mae pawb sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol digidol yn gweithio gyda’i gilydd i wirio a yw technoleg ddigidol newydd yn gwneud iechyd a gofal yn well i bawb ac yn gweithredu os nad yw’n gwella.

Rydyn ni eisiau bod yn sefydliad dibynadwy sy’n cael ei werthfawrogi gan bawb – y bobl rydyn ni’n eu gwasanaethu a’r partneriaid rydyn ni’n gweithio gyda nhw yng Nghymru a thu hwnt. Rydym am wneud yn siŵr bod pob llais yn cyfrif, fel hyrwyddwr ymgysylltu â phobl yn gyntaf yng Nghymru. Rydym am fod yn sefydliad sy’n cael ei redeg yn dda ac sy’n seiliedig ar werthoedd sydd nid yn unig yn eirioli dros newid ond sy’n ei ymgorffori, gan osod yr esiampl ar gyfer cynhwysiant mewn iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru. Rydyn ni eisiau i Llais fod yn lle gwych i weithio, sy’n rhoi cynnig ar bethau.

Sut rydym yn mynd i wneud hynny erbyn 2027: 

Byddwn yn cyflwyno strategaeth cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus i gynyddu ymwybyddiaeth a  dealltwriaeth o’n gwasanaethau, dylanwadu, adeiladu ymddiriedaeth a chael cydnabyddiaeth o’n rôl o fewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Byddwn yn datblygu ein diwylliant: byddwn yn datblygu ac yn darparu rhaglen newid ddiwylliannol i gefnogi ein pobl i ymgorffori ac arddangos ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn eu gwaith.

Byddwn yn cyflwyno ein strategaeth wirfoddoli, gan wneud gwirfoddoli gyda ni hyd yn oed yn fwy gwerth chweil ac yn fwy dylanwadol. Gan greu mwy o gyfleoedd i wirfoddoli a dangos faint, rydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniadau mawr y mae ein gwirfoddolwyr yn eu gwneud. 

Cynnwys a buddsoddi yn ein pobl (staff a gwirfoddolwyr): Datblygu mwy o ffyrdd i’n pobl chwarae rhan weithredol yn nyfodol y sefydliad. Byddwn yn darparu gwell cyfleoedd ar gyfer datblygu a dysgu, mwy o gyfleoedd i awgrymu a bod yn rhan o ffyrdd newydd o weithio, a chyd-ddylunio rhaglen wobrwyo a chydnabod priodol.

Modelu ymgysylltiad hygyrch a chynhwysol trwy ddatblygu fframwaith cyfathrebu ac ymgysylltu cynhwysfawr, pecyn cymorth ac adnoddau ar gyfer ein pobl a’n partneriaid.

Adolygu ein gwasanaethau a gwneud ein prosesau mewnol yn well fel ein bod yn fwy effeithlon ac effeithiol, gan gynyddu ein capasiti a gwneud y mwyaf o effaith ein gwaith.

Yr hyn rydym yn canolbwyntio arno:

Plant a phobl ifanc
Rydym am i leisiau plant a phobl ifanc gael eu clywed mewn trafodaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu dylunio a’u haddasu i fod yn gyfeillgar i bobl ifanc ac yn ymatebol i’w hanghenion. Er mwyn gwneud hynny mae’n rhaid i ni hefyd gynnwys plant a phobl ifanc wrth ddatblygu ein ffyrdd ein hunain o weithio er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cynrychioli eu lleisiau yn effeithiol.

Cyfathrebu a hyrwyddo ein gwasanaethau
Gwella ein strategaethau’n barhaus i gyfathrebu a hyrwyddo ein gwasanaethau’n effeithiol, gan wneud yn siŵr eu bod yn hygyrch ac yn cael eu deall yn eang gan gymunedau amrywiol ledled Cymru.

Sicrhau bod Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn
rhan o bopeth a wnawn
Ymgorffori egwyddorion tegwch, amrywiaeth, a chynhwysiant yn ein holl ffyrdd o weithio fel ein bod yn hygyrch i bawb, beth bynnag fo’u hanghenion a’u hamgylchiadau, ym mhob rhan o Gymru, gallwn gynrychioli eu lleisiau’n effeithiol.

Cynnal annibyniaeth wrth weithio gydag eraill
Cryfhau ein gallu i gadw ein hannibyniaeth a’n cynrychiolaethau cryf wrth dal i gael cydberthnasau cydweithredol â chyrff iechyd a gofal cymdeithasol, gan sicrhau bod unrhyw bartneriaethau’n cryfhau ein diben.

Llywodraethu da a thryloywder
Ymrwymo i’r safonau uchaf o lywodraethu a thryloywder ym mhob agwedd o’n gwaith, i fod yn sefydliad y mae pobl yn ymddiried ynddo ac sy’n cael ei barchu.

Yr hyn a wyddom sy’n bwysig i bobl:

 • Ein hannibyniaeth
 • Effaith, ‘felly beth’ ein gwaith
 • Defnyddio arian cyhoeddus yn ddoeth
 • Gwerthfawrogi bod gan bobl wahanol anghenion

Y canlyniadau cyfunol rydym yn
gobeithio y bydd ein gweithredoedd
yn cefnogi

Mwy o ymglymiad cyhoeddus ac ymddiriedaeth
Trwy godi grym, a gwerthfawrogi, llais y bobl mewn iechyd a gofal cymdeithasol, ein nod yw meithrin mwy o ymddiriedaeth a chyfranogiad cyhoeddus wrth ddylunio a darparu ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Llais fel partner allweddol mewn ymgysylltu sy’n canolbwyntio ar anghenion pobl:
Sefydlu Llais fel partner allweddol gan wreiddio arferion ymgysylltu yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar gynnwys pobl yn ystyrlon, dylanwadu ar bolisi, a dylunio gwasanaethau ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.

Gallu ac effeithiolrwydd cryfach
Trwy welliannau mewnol a buddsoddiadau yn ein pobl, byddwn yn gwella ein gallu a’n ffyrdd o weithio, gan ein galluogi i wneud mwy i gynrychioli eich llais ac i achosi newid systemig.
 

Sut y bydd hyn yn helpu i wneud iechyd a gofal cymdeithasol yn well

Gwell dylunio a darparu gwasanaeth
Drwy sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu cynllunio ar y cyd â’r rhai sy’n eu defnyddio, mae gennym wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mwy ymatebol, effeithiol a hawdd eu defnyddio ledled Cymru.

Mwy o gynhwysiant mewn iechyd a gofal cymdeithasol
Bydd ein ffocws ar degwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn arwain at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n fwy hygyrch i boblogaethau amrywiol ac sy’n fwy cefnogol iddynt, gan leihau gwahaniaethau mewn gofal a chanlyniadau.

Cymunedau gwybodus a grymus
Trwy well strategaethau cyfathrebu ac ymgysylltu, bydd cymunedau’n fwy gwybodus am eu hopsiynau iechyd a gofal cymdeithasol, gan arwain at bobl wedi’u grymuso sydd â mwy o lais yn eu penderfyniadau gofal.

Dylanwad polisi cryfach
Wrth i Llais gael ei gydnabod yn eang fel partner allweddol mewn ymgysylltu â phobl yn gyntaf, bydd ein dirnadaeth a’n heiriolaeth yn cael mwy o effaith ar bolisïau iechyd a gofal cymdeithasol, gan sicrhau eu bod yn cyd-fynd ag anghenion a dewisiadau poblogaeth Cymru.


Rydym am fynd i’r afael â’r materion brys a’r heriau hirdymor sydd wedi’u nodi yng Nghymru, a thrwy adborth gan ein cymunedau ar draws lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Lawrlwythwch a darllenwch ein Cynllun Strategol

PDF 9.89 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol

Lawrlwythwch a darllenwch ein fersiwn Easy Read

PDF 1.05 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Gofynnwch am fformat gwahanol