Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Newyddion Cyffrous: Llais yn ymuno i gryfhau lleisiau’r Gymraeg wrth lunio iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

NEWYDDION 10 Awst 2023
Delwedd
Llais Partnerships with Yr Urdd, Merched y Wawr, Mudiad Meithrin and Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru


Rydym wedi ymuno â’r Urdd, Merched y Wawr, Mudiad Meithrin ac Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru fel bod pobl o wahanol oedran a chefndir yn gallu defnyddio’r Gymraeg i fod yn rhan o wneud iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn well iddyn nhw a’u hanwyliaid.

Rydyn ni'n cymryd cam mawr i sicrhau bod llais pawb yn cael ei glywed. Credwn fod syniadau pawb yn cyfrif.

Dyma gyfle i ni ganolbwyntio ar wrando a dysgu oddi wrth y rhai sy’n defnyddio’r Gymraeg a gwneud yn siŵr bod y sgyrsiau hynny’n cael eu clywed gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau, a darparwyr gwasanaethau, fel eu bod yn gwneud gwahaniaeth i’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt, yn enwedig yn Gymraeg.

Felly beth yw'r cynllun? Byddwn yn cydweithio i greu mwy o gyfleoedd i gasglu barn pobl sy’n siarad Cymraeg ar draws gwahanol gymunedau Cymru er mwyn gwella’r iechyd a’r gofal cymdeithasol a gânt. Gallai hyn fod ar-lein, yn bersonol neu drwy arolygon.

Dyma beth ddywedodd rhai o’r bobl a gymerodd ran yn ein partneriaeth:

Meddai'r Athro Medwin Hughes, Cadeirydd Llais 

“Mae sefydlu partneriaeth o’r fath rhwng y sefydliadau cenedlaethol hyn yn cydnabod amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol Cymru a’i harwyddocâd wrth lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Cawsom ein sefydlu i fod yn gorff annibynnol cynhwysol sy’n gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo hawliau a disgwyliadau pobl sy’n byw yn ein cymunedau ledled Cymru ac mae’r bartneriaeth hon yn ymgorffori’r ymagwedd hon. Edrychaf ymlaen at fwy o ddatblygiadau fel hyn yn y misoedd nesaf.”

Dywedodd Sian Lewis, Cyfarwyddwr yr Urdd: 

“Mae’r Urdd yn falch o’r cyfle i sicrhau bod lleisiau pobol ifanc Cymru yn cael eu clywed wrth fireinio iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hwn yn blatfform gwych i wneud yn siŵr bod cyfle i bobl ifanc gynnig eu barn ar amrywiol bynciau pwysig.”

Nododd Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr: 

“Mae Merched y Wawr yn rhoi pwys mawr ar ddatblygu cyfleoedd llesiant. Bydd y cydweithio hwn yn sicrhau bod lleisiau ein haelodau yn cael eu clywed ac yn gallu dylanwadu ar ddatblygiadau perthnasol. Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda Llais i ddatblygu’r gwaith.”

Nododd Gwenllian Lansdowne, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin: 

“Mae sicrhau cyfleoedd i ddarganfod barn unigolion sy’n ymwneud ag iechyd a lles datblygiad blynyddoedd cynnar plant yn bwysig i Fudiad Meithrin. Dyna pam mae cydweithio gyda Llais yn bwysig. Edrychwn ymlaen at ddatblygu partneriaeth a fydd yn darparu cyfleoedd pellach i gydweithio.”

Wrth groesawu’r bartneriaeth, dywedodd Mared Rand Jones, Prif Weithredwr Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru: 

“Rydym yn falch o’r cyfle i weithio gyda Llais. Mae gwrando ar leisiau amrywiol ein haelodau ar draws Cymru yn bwysig, yn enwedig wrth ystyried materion iechyd a gofal amrywiol yn ein cymunedau gwledig.”

Eisiau gwybod mwy? Edrychwch ar  www.llaiscymru.org neu dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gadewch i ni wneud yn siŵr bod lleisiau Cymraeg yn cael eu clywed a gwneud iechyd a gofal yn well i bawb!

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 10 Awst 2023
Diweddarwyd diwethaf 10 Awst 2023