Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

 • yn hanfodol i waith y safle
 • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

 • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
 • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Polisi Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant Llais

Adolygir y polisi hwn yn flynyddol gan yr Arweinydd Strategol Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant, ein Uwch Dîm Rheoli a'n Bwrdd a'i lywio gan ganlyniadau ein prosesau monitro.

Mae'r polisi hwn yn cael ei ddosbarthu i'r holl staff, gwirfoddolwyr ac aelodau'r bwrdd gan y Pwyllgor Archwilio a Risg ac mae'n cael ei adolygu'n flynyddol ganddynt. Mae'n cyd-fynd â'r polisi Safonau Ymddygiad, y Llawlyfr Staff, y polisi Urddas a Pharch yn y Gweithle a'r polisïau Diogelu Plant ac Oedolion Agored i Niwed.

Pwrpas

Diben y polisi hwn yw esbonio sut yr ydym yn ymdrin ag amrywiaeth a chynhwysiant teg, ein nodau, a sut y byddwn yn cyflawni'r rhain.

Mae’r polisi yn nodi:

 • Ein hymagwedd at Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Ein nodau a'n Disgwyliadau
 • Y safonau yr ydym am eu cyrraedd
 • Sut rydym yn sicrhau ein bod yn gwneud yr hyn yr ydym yn ei ddweud

Cyflwyniad

Ein pwrpas, fel corff annibynnol, yw cynrychioli eich barn a’ch anghenion i’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau pwysig am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym yn gwneud i hyn ddigwydd drwy gasglu, gwrando ar, a chryfhau lleisiau pobl Cymru.

Rydym yn darparu man diogel a chroesawgar lle gallwch rannu eich profiadau eich hun o iechyd a gofal cymdeithasol, mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd megis drwy ymgysylltu digidol, wyneb yn wyneb ac yn ysgrifenedig. Rydym hefyd yn ymweld â’r mannau lle rydych yn derbyn y gwasanaethau hyn i glywed eich barn amdanynt tra byddwch yn eu defnyddio.

Gallwn hefyd eich cefnogi, trwy ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion, os hoffech wneud cwyn am wasanaeth iechyd neu ofal cymdeithasol.

Rydyn ni eisiau clywed gan bawb yng Nghymru, gall eich meddyliau a'ch profiadau chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i wella'r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bob un ohonom sy'n byw yma yng Nghymru.

Ein nod yw cyfrannu at ddatblygiad Cymru iach lle mae eich llais yn wirioneddol bwysig. Rydym wedi ymrwymo i gydweithio â holl bobl Cymru, a sefydliadau eraill, i sicrhau bod gan eich barn y pŵer i lunio dyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Ein Dull Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EACh).

Rydym am i barch, cynwysoldeb, uniondeb a thosturi fod yn sbardun i bopeth a wnawn yn Llais.

Er mwyn gwneud i hyn ddigwydd mae angen i ni sicrhau bod lleisiau gan bobl o bob cefndir yn cael eu clywed gan y bobl sy'n gwneud penderfyniadau am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd tegwch, amrywiaeth, a chynhwysiant yn y modd yr ydym yn gwasanaethu pobl Cymru. Rydym yn gwerthfawrogi ac yn cofleidio'r gwahaniaethau sy'n gwneud pob person yn unigryw.

Yr hyn a olygwn wrth ecwiti

I ni, mae tegwch yn golygu nad oes neb yn cael ei drin yn llai ffafriol, gan gynnwys oherwydd nodwedd a warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae'n wahanol i gydraddoldeb gan nad ydym yn bwriadu darparu'r un lefel o help, cefnogaeth a chymorth i bawb. Rydyn ni eisiau rhoi'r help, cefnogaeth a chymorth cywir i chi i gwrdd â'ch anghenion unigol. Rydym am osgoi creu unrhyw rwystrau i bobl gael mynediad at ein gwasanaethau.

Yr hyn a olygwn wrth amrywiaeth

Mae amrywiaeth yn golygu deall a gwerthfawrogi pa mor wych yw cael safbwyntiau a phrofiadau gwahanol. Mae'n ymwneud â chydnabod pan na fydd rhai pobl efallai'n cael eu cynnwys cymaint ag y dylent fod a gwneud rhywbeth i newid hynny.

Yr hyn a olygwn wrth gynhwysiant

Mae cynhwysiant yn golygu cofleidio pobl o gefndiroedd, safbwyntiau a phrofiadau amrywiol a chreu amgylchedd lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn.

Cymhwyso gwerthoedd tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae’r gwerthoedd a’r egwyddorion a ddisgrifir yn y polisi hwn yn effeithio ar y ffordd yr ydym yn trin:

 • gwirfoddolwyr
 • gweithwyr
 • contractwyr
 • pobl sy'n dod atom am help gyda phryder
 • pobl sy'n dod atom i rannu eu barn am y gwasanaethau a gawsant
 • ein partneriaid a’n holl randdeiliaid

Ein Hymrwymiad

Byddwn yn trin pawb ag urddas, parch, a thegwch, waeth beth fo oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, a chyfeiriadedd rhywiol.

Datganiad Polisi

Sut y byddwn yn cymryd camau i gyflawni’r polisi hwn, byddwn yn:

 • Ymdrechu i fod yn sefydliad sy'n rhydd rhag gwahaniaethu a rhagfarn o unrhyw natur.
 • dysgu sut i nodi a siarad yn erbyn gwahaniaethu a rhagfarn a chymryd camau cyflym i'w drwsio.
 • trin pawb ag urddas a pharch.
 • gwerthfawrogi'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n dod o brofiadau unigryw pobl.
 • gwneud yn siŵr bod pawb yng Nghymru yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnynt ac yn cael croeso gennym ni.
 • dilyn y cyfreithiau a’r rheolau yng Nghymru sy’n hyrwyddo tegwch a chydraddoldeb, a gwneud yr hyn a ystyrir yn dda a theg yn ein gwaith.
 • gwneud ein pobl (staff a gwirfoddolwyr) yn ymwybodol o'n gwerthoedd a'n credoau mewn perthynas â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Eu helpu i ddeall sut mae ein gwerthoedd a'n credoau yn effeithio ar y ffordd rydyn ni'n gwneud pethau.
 • chwilio am wirfoddolwyr a staff o wahanol gefndiroedd a phrofiadau ar bob lefel o’n sefydliad oherwydd ein bod yn gwybod bod cael safbwyntiau gwahanol yn gwneud ein gwaith yn well.
 • rhoi gwybod i ystod eang o gymunedau amrywiol am ein cyfleoedd a’n gwasanaethau.
 • creu systemau i gasglu ac astudio gwybodaeth am ein pobl (staff, gwirfoddolwyr, a’r rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau) fel y gallwn eu deall yn well.
 • adolygu a diweddaru’r polisi hwn yn rheolaidd gan ddefnyddio gwybodaeth gyfredol, gan gynnwys adborth gan bobl, a chadw i fyny â syniadau newydd am degwch, amrywiaeth a chynhwysiant.

Cwmpas

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i:

 • Y rhai sy'n rhannu eu meddyliau a'u profiadau gyda ni.
 • Y rhai sy'n gweithio i, a gyda ni, ac sy'n ein helpu i wneud gwahaniaeth.
 • Y rhai sy’n gwirfoddoli eu hamser i’n helpu i wneud y pethau rydym wedi’u cynllunio, y ffordd rydym yn gwneud ein gwaith, gan gynnwys sut rydym yn gwneud ein tasgau, yn penderfynu beth sydd bwysicaf, ac yn gwneud cynrychioliadau i ddarparwyr gwasanaethau a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar ran pobl a chymunedau.
 • sut rydym yn gweithio gyda'n partneriaid, contractwyr, a rhanddeiliaid eraill.

Ein disgwyliad

Mae tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant wrth wraidd y ffordd rydym yn gweithio.

Maent yn rhan hanfodol o'n gweledigaeth, ein cenhadaeth, ein gwerthoedd, ein cynlluniau, ein hamcanion a sut rydym yn gwerthuso pa mor dda yr ydym yn gwneud.

Safonau

Mae rhai cyfreithiau, cynlluniau gweithredu cenedlaethol a safonau ynghylch tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant sy’n effeithio ar yr hyn a wnawn a sut yr ydym yn cyflawni ein tasgau:

Deddf Cydraddoldeb 2010 a Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i Gymru

Rydym yn croesawu’r gofynion statudol a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 sy’n amddiffyn pobl rhag gwahaniaethu oherwydd:

 • oed
 • anabledd
 • ailbennu rhywedd
 • priodas a phartneriaeth sifil
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd neu gred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol

Gelwir y categorïau hyn yn 'nodweddion gwarchodedig'.

Mae Dyletswyddau Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Cymru yn mynd ymhellach ac yn gosod dyletswydd gyfreithiol ar gyrff cyhoeddus a enwir i roi sylw dyledus wrth gyflawni tasgau o ddydd i ddydd gan gynnwys creu polisïau a darparu gwasanaethau. Fel corff cyhoeddus yng Nghymru mae’r Dyletswyddau’n berthnasol i ni.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn helpu i sicrhau bod y GIG a darparwyr gofal cymdeithasol yn meddwl am bobl nawr ac yn y dyfodol pan fydd yn gwneud penderfyniadau. Er nad yw’r Ddeddf hon yn gosod dyletswyddau arnom yn uniongyrchol, ein nod yw cyflawni ein holl weithgareddau gyda’r dyletswyddau hyn mewn golwg.

Safonau'r Iaith Gymraeg

Ein dyhead yw bod yn sefydliad cwbl ddwyieithog lle bydd ein holl gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Wrth i ni weithio tuag at hyn, byddwn yn defnyddio fframwaith Safonau’r Gymraeg i lywio ein hymagwedd a sicrhau nad yw siaradwyr Cymraeg o dan anfantais wrth gael mynediad at unrhyw un o’n gwasanaethau.

Cynlluniau gweithredu a chanllawiau Llywodraeth Cymru

Bydd ein strategaethau a'n cynlluniau yn parhau i adlewyrchu ein cyfrifoldebau o fewn Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024, Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru, a Chynllun Gweithredu LGBTQ+.

Byddwn hefyd yn parhau i fod yn bartner gweithredol wrth ddatblygu cynlluniau gweithredu yn y dyfodol sy'n mynd i'r afael ag annhegwch ledled Cymru.

Adeiladu tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein ffyrdd o weithio.

Rydym yn ystyried tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant pan fyddwn yn datblygu prosesau ac yn darparu gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys gwneud yn siŵr ein bod yn asesu effaith ein holl bolisïau i wneud y mwyaf o gyfleoedd i gael effaith gadarnhaol ar bobl/grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio, gwirio am unrhyw effeithiau negyddol ar y rheini â nodweddion gwarchodedig a gweithredu ar hyn.

Bydd ein gwasanaethau yn hygyrch i bawb fel yr amlinellir yn ein Datganiad Hygyrchedd.

Nid ydym yn goddef gwahaniaethu, erledigaeth, bwlio nac aflonyddu. Rydym yn cefnogi’r rhai sy’n profi neu’n dystion i ymddygiadau o’r fath i roi gwybod amdanynt.

Mae ein prosesau recriwtio a dethol yn seiliedig ar deilyngdod ac yn deg.

Rydym yn dilyn prosesau caffael i sicrhau bod y ffordd yr ydym yn dyfarnu contractau ac yn ymdrin â chontractwyr yn deg.

Cyfathrebu

Rydym yn cyfieithu ein deunyddiau i ieithoedd cymunedol yn ôl yr angen. Mae ein deunyddiau yn adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau.

Byddwn yn trefnu cyfieithu, ysgrifenedig, llafar, neu BSL ar gais i alluogi pobl i gymryd rhan lawn yn ein gweithgareddau.

Rydym yn defnyddio iaith glir i wneud ein cyfathrebiad yn hawdd ei ddeall.

Ymrwymiad

Rydym yn ymrwymo i ddarparu llawer o wahanol ffyrdd i'n pobl leisio'u barn.

Pan fyddwn yn ymgysylltu â’r cyhoedd, byddwn yn gofyn sut y gallem fod yn well, a byddwn yn gweithredu ar yr hyn y mae pobl yn ei ddweud wrthym.

Rydym yn gwneud addasiadau rhesymol i ddiwallu anghenion unigol ein staff, gwirfoddolwyr a phobl sy’n dymuno defnyddio ein gwasanaethau.

Mae gennym gynrychiolydd staff ar ein Bwrdd i helpu i siapio pethau ar lefel strategol.

Rydym yn cynnal arolygon rheolaidd o'n staff a'n gwirfoddolwyr ac yn datblygu camau gweithredu i wella ein gwasanaethau.

Mae’r holl bolisïau a gweithdrefnau a grybwyllir yn y ddogfen hon ar gael, naill ai ar ein gwefan neu ar gais drwy e-bost, post, neu dros y ffôn: [email protected]

02920235558

Llais, 3ydd Llawr, 33 - 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB

Cyfrifoldebau - fel bod pobl yn gwybod yr hyn a ddisgwylir ganddynt.

Ein Bwrdd 

Cymryd arweiniad strategol ar Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant, gan sicrhau bod ein polisïau yn gyson â gwerthoedd ac egwyddorion ein sefydliad. Mae'r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod adnoddau ac arweinyddiaeth yn eu lle ar gyfer gweithredu.

Pwyllgor Archwilio a Risg

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Risg yn gyfrifol am fonitro cydymffurfiad â'r polisi, amcanion blynyddol, gweithrediad llwyddiannus unrhyw gamau a ddatblygir oherwydd unrhyw agwedd ar y polisi hwn.

Y tîm gweithredol (Cyfarwyddwyr Strategol/Cyfarwyddwyr Rhanbarthol/ Tîm Arwain – ein tîm uwch arweinwyr)

Mae'r Tîm yn gyfrifol am hyrwyddo'r polisi, modelu rôl, sicrhau cydymffurfiaeth â'r polisi, datblygu, gweithredu a monitro amcanion sy'n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn effeithiol yn seiliedig ar y data diweddaraf.

Staff a gwirfoddolwyr

Yn gyfrifol am hyrwyddo tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant, deall sut mae’r polisi’n berthnasol i’w rôl, cymryd rhan ym mhob hyfforddiant tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant, a rhoi gwybod am achosion o wahaniaethu, aflonyddu a thriniaeth annheg.

Monitro - sut rydym yn sicrhau ein bod yn gwneud yr hyn yr ydym yn ei ddweud.

Bydd yr holl staff a gwirfoddolwyr sy'n ymwneud ag amrywiaeth, defnyddwyr gwasanaeth a data cwynion, yn cael eu casglu a'u monitro'n weithredol, i sicrhau bod ein polisi a'n strategaethau'n gweithio'n effeithiol yn ymarferol ac i lywio datblygiad pellach.

Bydd camau gweithredu a thargedau sy'n ymwneud ag amrywiaeth yn ein Cynllun Blynyddol yn cael eu monitro ac adroddir arnynt.

Bydd ein hadroddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd yn cynnwys gwybodaeth ddemograffig. Pan fydd tueddiadau’n dod i’r amlwg mewn perthynas â grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio, byddwn yn defnyddio’r pwerau a roddir i ni gan statud (Adran 15 o Ddeddf Ansawdd ac Ymgysylltu Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2020) i gyflwyno sylwadau i ddarparwyr gwasanaethau ar ran grwpiau ymylol.

Byddwn yn cynnal arolygon rheolaidd i gasglu barn ein pobl, gan gynnwys ceisio adborth gan ein pobl mewn perthynas ag amrywiaeth. Bydd yr arolwg hwn yn galluogi dadansoddi yn ôl demograffeg.

Bydd Asesiadau Effaith Cydraddoldeb yn cael eu cynnal, eu coladu, eu holrhain a'u monitro.

Bydd unrhyw achos o dorri’r polisi hwn gan ein pobl (staff, gwirfoddolwyr, aelodau bwrdd) yn cael ei ymchwilio yn unol â’n

fframwaith safonau ymddygiad sy’n cynnwys ein cod ymddygiad a disgyblu.

Adborth

Rydym yn gorff newydd ac rydym wedi ymrwymo i ddysgu a gwella felly os oes gennych unrhyw adborth, syniadau neu bryderon am y ddogfen hon, cysylltwch â ni mewn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol: [email protected]

02920235558

Llais, 3ydd Llawr, 33 - 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB