Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Cytundeb cydweithredol yn cael ei lansio wrth i Llais arwain Sgwrs Genedlaethol ar wasanaethau’r dyfodol

NEWYDDION 29 Ebrill 2024

Mewn ymateb i’r heriau dybryd y mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn eu hwynebu, mae Llais a Chomisiwn Bevan yn cymryd camau rhagweithiol tuag at lunio dyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Gyda’i gilydd, maent yn cychwyn ar ymrwymiad tair blynedd gyda’r nod o ail-lunio gwasanaethau gyda dull pobl-ganolog.

Mae eu cydweithrediad wedi’i wreiddio mewn egwyddorion a rennir o fod yn barchus, yn onest, ac wedi ymrwymo i gydweithio.

Mynegodd Alyson Thomas, Prif Weithredwr Llais, frwdfrydedd am y bartneriaeth, gan ddweud:

“Mae’r Cytundeb hwn yn dangos ein hymrwymiad i ddefnyddio ein cryfderau cyfun ac ymgysylltu â chymunedau o bob sector wrth lunio gwasanaethau’r dyfodol. Rydym am weld system iechyd a gofal cymdeithasol ymatebol ac addas i’r diben sy’n diwallu anghenion pob unigolyn am genedlaethau i ddod.”

Dywedodd Medwin Hughes, Cadeirydd Llais: 

“Byddwn yn parhau i weithio gyda sefydliadau sydd â pherthynas ddibynadwy â grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym am sicrhau bod llais pawb yng Nghymru yn cael ei glywed ynghylch eu gofal. Felly, gan ddefnyddio ein rhwydweithiau a rennir gallwn annog mwy o bobl, mewn mwy o leoedd, i ddweud eu dweud.”

Dywedodd Dr Helen Howson, Cyfarwyddwr Comisiwn Bevan:

"Bydd cydweithio i rannu sgiliau, mewnwelediadau ac arbenigedd yn allweddol i'n helpu i ddod o hyd i atebion cynaliadwy i ddiwallu anghenion iechyd a gofal pobl ledled Cymru. Bydd y Cytundeb hwn yn gwneud yn union hyn, drwy adeiladu ar ein gwaith diweddar gyda Llais yn ein 'Sgwrs â'r Cyhoedd' yn cynnwys dros 2000 o bobl am eu barn a'u syniadau. Mae'n nodi cam nesaf ein taith tuag at atebion iechyd a gofal cynhwysol, ymatebol sy'n cael eu harwain gan ddinasyddion i Gymru ac rydym yn edrych ymlaen at symud ymlaen.''

Bydd y Cytundeb yn adeiladu ar y berthynas waith presennol, gan alluogi'r sefydliadau ymhellach i rannu gwybodaeth, sgiliau ac adnoddau.

Darllenwch y Cytundeb llawn

Rhannwch y dudalen hon
Cyhoeddwyd gyntaf 29 Ebrill 2024
Diweddarwyd diwethaf 29 Ebrill 2024