Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Gogledd Cymru

Yn cwmpasu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl sy’n byw yn yr ardaloedd canlynol:

  • Ynys Môn
  • Gwynedd
  • Conwy
  • Sir Dinbych
  • Sir y Fflint
  • Wrecsam
CYSYLLTWCH Â NI
01978 356178 / 01248 679284
Swyddfeydd

Llais Bangor
Uned 11 Cwrt Castan, Ffordd y Parc, Parc Menai
Bangor
LL57 4FH

Cyfarwyddiadau

Llais Wrecsam
Unedau 1B + 1D Parc Busnes Wilkinson, Ffordd De Clywedof, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9AE

Cyfarwyddiadau
Delwedd
North Wales

Yr hyn a wnawn

Mae Llais Rhanbarth Gogledd Cymru yma i wneud yn siŵr bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn defnyddio’ch barn a’ch profiadau i gynllunio a darparu gwell gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn eich ardal leol.

Rydym yn clywed gan y cyhoedd mewn llawer o wahanol ffyrdd. Rydym yn ymweld â'r GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol i siarad â chleifion, preswylwyr a gofalwyr. Rydym yn siarad â phobl mewn digwyddiadau cyhoeddus, a thrwy grwpiau cymunedol.

Mae ein Gwasanaeth Eiriolaeth yn helpu pobl sydd eisiau codi pryder am ofal neu driniaeth.

Rydyn ni'n defnyddio arolygon, apiau a chyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'n cymuned, ac rydyn ni'n cynhyrchu adroddiadau ar yr hyn rydyn ni wedi'i glywed.

NODWEDDOL

Ydych chi'n defnyddio gwasanaethau'r GIG neu ofal cymdeithasol?

Yna gallwch chi helpu i'w gwneud yn well i bawb trwy ddweud wrthym am eich profiadau - da a drwg.

Rhannwch eich stori

Adroddiadau diweddar

Gweld pob cyhoeddiad
Gwneud cwyn amdanom - Gweithdrefn

Yn Llais, eich llais mewn iechyd a gofal cymdeithasol1, ein nod yw rhoi'r gwasanaeth gorau posibl i bawb yr ydym yn darparu gwasanaeth iddynt neu'n gweithio gyda nhw. Rydym hefyd yn gwybod efallai na fyddwn bob amser yn gwneud pethau'n iawn. Os bydd hyn yn digwydd, mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym amdano cyn gynted â phosibl, fel y gallwn weithredu ar unwaith.

Rydym wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaethau neu'r ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau. Ein nod yw egluro unrhyw faterion y gallech fod yn ansicr amdanynt. Os yn bosibl, byddwn yn unioni unrhyw gamgymeriadau y gallem fod wedi'u gwneud ac yn gofyn am adborth gennych ar sut y gwnaethom.

Lle bynnag y bo'n bosibl, byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo nad ydym wedi ei ddarparu.

Os gwnaethom rywbeth o'i le, byddwn yn dweud sori a, lle bo'n bosibl, ceisiwch unioni pethau i chi. Ein nod yw dysgu o'n camgymeriadau a defnyddio'r wybodaeth a gawn o bryderon a chwynion i wella ein gwasanaethau.

6 Chwefror 2024
Caerdydd a’r FroCastell Nedd Port Talbot ac AbertaweCwm Taf MorgannwgGogledd CymruGorllewin CymruGwentPowys
Gwneud cwyn amdanom ni

Rydym yn cydnabod nad ydym yn gwneud popeth yn iawn bob tro. Os oes rhywbeth wedi mynd o’i le, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni, cyn gynted ag y bo modd. Gallwn ymdrin â chwynion ynghylch y ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau, gan gynnwys cwynion am aelodau o’n staff neu bobl sy’n gweithio ar ein rhan.
Mae’n bosib byddwch yn dymuno llenwi’r ffurflen hon, i roi gwybod i ni am eich cwyn.

6 Chwefror 2024
Caerdydd a’r FroCastell Nedd Port Talbot ac AbertaweCwm Taf MorgannwgGogledd CymruGorllewin CymruGwentPowys

Beth sy'n digwydd yn eich ardal

Gweld pob digwyddiad

Ni chanfuwyd unrhyw ddigwyddiadau. Gweld pob digwyddiad

Codi pryder am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Pan aiff pethau o chwith, gall codi eich pryder ymddangos yn “gam yn rhy bell” neu’n cymryd gormod o amser, yn enwedig gan y gallai fod ar adeg arbennig o anodd.

Ond mae codi eich pryder yn y ffordd gywir yn bwysig. Gall wneud gwahaniaeth cadarnhaol i eraill, gan atal yr un peth rhag digwydd iddynt a sicrhau bod ein gofal yn y dyfodol yn well.

Gallwn helpu gydag eiriolaeth cwynion

Os oes angen i chi godi pryder am wasanaeth GIG neu ofal cymdeithasol, gallwch siarad â ni. Bydd ein staff eirioli cwynion ymroddedig, hyfforddedig yn darparu'r cymorth annibynnol a chyfrinachol am ddim y mae gennych hawl iddo.

Cysylltwch â ni ar
01978 356178 / 01248 679284
neu e-bostiwch ni ar [email protected]

a bydd un o'n tîm yn siarad â chi am eich pryder, pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch yn eich barn chi ac os oes gennych unrhyw anghenion penodol megis deunyddiau print bras neu fynediad at rywun sy'n gallu llofnodi.