Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Powys

Yn cwmpasu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl sy’n byw yn yr ardaloedd canlynol:

  • Powys
CYSYLLTWCH Â NI
01874 624206 / 01686 627632
Swyddfeydd

Llais Aberhonddu
Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian
Aberhonddu
LD3 7HR

Cyfarwyddiadau

Llais Y Drenewydd
Tŷ Ladywell, Y Drenewydd
Powys
SY16 1JB

Cyfarwyddiadau
Delwedd
Powys

Yr hyn a wnawn

Mae Llais Rhanbarth Powys yma i wneud yn siŵr bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn defnyddio’ch barn a’ch profiadau i gynllunio a darparu gwell gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn eich ardal leol.

Rydym yn clywed gan y cyhoedd mewn llawer o wahanol ffyrdd. Rydym yn ymweld â'r GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol i siarad â chleifion, preswylwyr a gofalwyr. Rydym yn siarad â phobl mewn digwyddiadau cyhoeddus, a thrwy grwpiau cymunedol.

Mae ein Gwasanaeth Eiriolaeth yn helpu pobl sydd eisiau codi pryder am ofal neu driniaeth.

Rydyn ni'n defnyddio arolygon, apiau a chyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'n cymuned, ac rydyn ni'n cynhyrchu adroddiadau ar yr hyn rydyn ni wedi'i glywed.

NODWEDDOL

Ydych chi'n defnyddio gwasanaethau'r GIG neu ofal cymdeithasol?

Yna gallwch chi helpu i'w gwneud yn well i bawb trwy ddweud wrthym am eich profiadau - da a drwg.

Rhannwch eich stori

Adroddiadau diweddar

Gweld pob cyhoeddiad
Ein Cynllun a’n Blaenoriaethau Hydref 2023 - Mawrth 2024

Dechreuon ni ein gwaith ar 1 Ebrill 2023. Fe wnaethom ddisodli’r 7 Cyngor Iechyd Cymuned yng Nghymru a Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru, a gwnaethom nodi’r pethau yr oedd y Cynghorau Iechyd Cymuned yn gweithio arnynt.

Rydym wedi bod yn parhau i gefnogi pobl a chymunedau drwy ein ymgysylltu,
ymwneud â newidiadau i wasanaethau a’n gwasanaeth eiriolaeth cwynion. Ar yr un pryd, rydym wedi bod yn dysgu sut i wneud pethau mewn ffyrdd a fydd yn cefnogi ein dyletswyddau a’n cyfrifoldebau, fel un corff annibynnol.

22 Tachwedd 2023
Caerdydd a’r FroCastell Nedd Port Talbot ac AbertaweCwm Taf MorgannwgGogledd CymruGorllewin CymruGwentPowys
Llais Powys - Adroddiad ar Yr Hyn a Glywsom yn Ardal Y Trallwng a Threfaldwyn

Ym Mhowys, mae 13 o ardaloedd sydd wedi'u canoli o amgylch y trefi mwyaf a'r ardaloedd cyfagos. Defnyddir yr ardaloedd hyn gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, yr Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd Lleol.

Yn Llais Powys, ar gyfer ein hymgysylltiad lleol, fe benderfynon ni adlewyrchu'r ymagwedd hon a chanolbwyntio ein gweithgaredd ar yr un 13 ardal. Fe wnaethom dreialu cyfnod o ymgysylltu yn ardal Y Trallwng a Threfaldwyn yn ystod mis Mehefin 2023. 

Buom yn chwilio am ffyrdd o ymgysylltu â phobl o bob oed a gyda diddordebau gwahanol ac i wrando ar eu barn am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r hyn a glywsom gan bobl yn ystod y gweithgaredd ymgysylltu hwn.

20 Tachwedd 2023
Powys

Codi pryder am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Pan aiff pethau o chwith, gall codi eich pryder ymddangos yn “gam yn rhy bell” neu’n cymryd gormod o amser, yn enwedig gan y gallai fod ar adeg arbennig o anodd.

Ond mae codi eich pryder yn y ffordd gywir yn bwysig. Gall wneud gwahaniaeth cadarnhaol i eraill, gan atal yr un peth rhag digwydd iddynt a sicrhau bod ein gofal yn y dyfodol yn well.

Gallwn helpu gydag eiriolaeth cwynion

Os oes angen i chi godi pryder am wasanaeth GIG neu ofal cymdeithasol, gallwch siarad â ni. Bydd ein staff eirioli cwynion ymroddedig, hyfforddedig yn darparu'r cymorth annibynnol a chyfrinachol am ddim y mae gennych hawl iddo.

Cysylltwch â ni ar
01874 610646
neu e-bostiwch ni ar [email protected]

a bydd un o'n tîm yn siarad â chi am eich pryder, pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch yn eich barn chi ac os oes gennych unrhyw anghenion penodol megis deunyddiau print bras neu fynediad at rywun sy'n gallu llofnodi.