Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

 • yn hanfodol i waith y safle
 • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

 • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
 • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Ein Cynllun 100 Diwrnod

Wrth gyhoeddi ein cynllun 100 diwrnod rydym am dynnu sylw at ein hymrwymiad a'n hymgyrch i gymryd camau cynnar fydd yn helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl a chymunedau ym mhob rhan o Gymru. Byddwn ni'n hyrwyddo eu hawliau a'u disgwyliadau i allu cael mynediad i'r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd eu hangen arnyn nhw yn y ffordd maen nhw ei angen

Rhagair

O 1 Ebrill 2023 bydd gan bobl Cymru gorff annibynnol newydd. Sefydlwyd LLAIS gan Lywodraeth Cymru i godi grym a dylanwad lleisiau pobl sy'n byw yng Nghymru wrth siapio'u gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

 

Delwedd
Prof M Hughes

 

Fel Cadeirydd Llais, rwy'n falch o gyhoeddi ar ran fy nghyd-aelodau o'r Bwrdd ein Datganiad o Fwriad, gan amlinellu ein ffocws yn ystod y 100 diwrnod cyntaf o ymgysylltu. Mae ein datganiad yn nodi cyfeiriad clir ac uchelgeisiol o deithio ar gyfer y corff cenedlaethol newydd hwn.

Rydyn ni'n credu mewn Cymru iachach lle mae pobl yn derbyn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mewn ffordd sy'n gweithio orau iddyn nhw.

Fel corff annibynnol, rydym am fod yn llais cynhwysol, annibynnol, ac arweiniol ar gyfer pobl sy'n canolbwyntio ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym am i'n gweithgareddau gael effaith barhaol yng Nghymru. 

Byddwn yn gwneud hyn trwy weithio mewn partneriaeth i greu mwy o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig sy'n diwallu anghenion amrywiol pobl ac sy'n gwella iechyd a lles pobl sy'n byw ym mhob rhan o Gymru. 

Byddwn yn dysgu o, ac yn adeiladu ar waith y 7 'Cyngor Iechyd Cymuned' oedd yn cynrychioli barn cleifion y GIG yng Nghymru am bron i 50 mlynedd. Byddwn yn gweithio gyda chymunedau a'r rhai sy'n ymwneud â dylunio a darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn lleol, yn rhanbarthol, ac yn genedlaethol. 

Mae system iechyd a gofal cymdeithasol ein cenedl yn mynd trwy newid sylweddol. Byddwn ni'n hyrwyddo hawliau a disgwyliadau'r bobl sy'n byw yn ein cymunedau amrywiol ledled Cymru i sicrhau bod eu lleisiau yn ganolog i'r newidiadau hyn.

Sefydlu Sylfaen Gadarn

Delwedd
Support worker with client

 

Yn ystod ein 100 diwrnod cyntaf o ymgysylltu, rydym am weithio gyda phobl yng Nghymru i adeiladu sylfaen gref lle mae parch at ei gilydd, cynwysoldeb ac annibyniaeth yn gyrru popeth a wnawn. 

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn gweithio gyda phobl, cymunedau, a'n partneriaid ym mhob rhan o Gymru i'n helpu i benderfynu sut y dylem gydweithio a gydag eraill i ddarparu llais cryfach i bobl yn ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Byddwn ni’n:

 • lansio ymgynghoriad cyhoeddus cenedlaethol ar ein gweledigaeth, ein cenhadaeth, a'n blaenoriaethau strategol arfaethedig. Byddwn ni'n mynd ati i chwilio am fewnbwn gan leisiau a chymunedau amrywiol Cymru. 
 • gweithio gyda phobl yn ein cymunedau i greu ffyrdd syml a hygyrch i bobl Cymru gysylltu â ni a derbyn ein gwasanaethau.
 • sefydlu presenoldeb rhanbarthol cryf ym mhob un o'r meysydd canlynol:

Caerdydd a Bro Morgannwg 
Castell-Nedd Port Talbot ac Abertawe 
Cwm Taf Morgannwg 
Gogledd Cymru
Gorllewin Cymru
Gwent 
Powys 

Mae'r rhain yn cyfateb i'r ardaloedd a gwmpesir gan y 7 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yng Nghymru, sy'n dod â chyrff y GIG, awdurdodau lleol a'r 3ydd sector ynghyd i ddiwallu anghenion gofal a chymorth pobl yn eu hardal ddaearyddol

 • cyhoeddi datganiadau rhanbarthol ar flaenoriaethau a gweithgareddau mewn iechyd a gofal cymdeithasol a nodwyd gan yr hen Gynghorau Iechyd Cymuned. 
 • gweithio gyda'n pobl a'r cyhoedd i ddatblygu ein gwerthoedd trefnu a sefydlu diwylliant iach, cynhwysol. Byddwn yn datblygu ac yn cyhoeddi polisi amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant i gefnogi tegwch yn Llais ac ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 
 • gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu ffyrdd digidol o weithio ymhellach sy'n cefnogi ein gweithgareddau. 
 • lansio ymgyrch gwirfoddoli genedlaethol i ddenu cymuned amrywiol o bobl i helpu i lywio a chefnogi'r gwaith o gyflwyno ein gweithgareddau. 
Delwedd
Group counselling

 

 • lansio ymgyrch farchnata i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o'n rôl annibynnol wrth sbarduno gwelliant mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y meysydd sydd fwyaf pwysig i bobl sy'n byw yng Nghymru. 
 • datblygu a chytuno ar sut y byddwn yn cydweithio ac yn cydweithredu ag Awdurdodau Lleol Cymru, cyrff y GIG a phartneriaid allweddol eraill.
 • anfon tystiolaeth i ymchwiliad Covid-19 y DU ar beth glywodd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru gan bobl sy'n byw yng Nghymru am eu profiadau yn sgil pandemig Covid-19. 
 • penodi i rolau newydd i adeiladu gallu ein sefydliad i gyflawni ein swyddogaethau a'n cyfrifoldebau ehangach. 
 • cyhoeddi ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei God Ymarfer drafft ar fynediad i Fangre. 
 • datblygu trefniadau partneriaeth gyda chyrff eraill y DU sy'n rhan o gynrychioli lleisiau pobl mewn iechyd a gofal cymdeithasol. 
 • ymgysylltu â chymunedau ledled Cymru i glywed gan bobl am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys cynigion ar gyfer newidiadau i ddarparu gwasanaethau. Byddwn yn gwneud hyn drwy raglen weithgareddau gynnar, wedi'u cynllunio i anelu at weithio gyda phobl, cynrychiolwyr cymunedol a grwpiau ym mhob rhan o Gymru. 
 • rhannu'r hyn rydyn ni'n ei glywed gyda'r GIG, awdurdodau lleol, a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau eraill yn lleol, yn rhanbarthol, ac yn genedlaethol, fel bod barn a phrofiadau pobl yn sbarduno'r gwaith o ddatblygu a darparu gwelliannau mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bawb. 
 • cefnogi pobl i fynegi eu pryderon am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol drwy ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion annibynnol.
Delwedd
Support worker visits senior woman

Ein 100 Diwrnod Cyntaf

Wrth gyhoeddi ein cynllun 100 diwrnod rydym am dynnu sylw at ein hymrwymiad a'n hymgyrch i gymryd camau cynnar fydd yn helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl a chymunedau ym mhob rhan o Gymru. Byddwn ni'n hyrwyddo eu hawliau a'u disgwyliadau i allu cael mynediad i'r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd eu hangen arnyn nhw yn y ffordd maen nhw ei angen

Rhaid i leisiau cryf pobl Cymru fod wrth galon system iechyd a gofal cymdeithasol effeithiol, wedi ei uno ar gyfer Cymru.