Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

 • yn hanfodol i waith y safle
 • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

 • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
 • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Ein Cynllun Cyhoeddi

Rydyn ni eisiau bod yn agored ac yn glir gyda phawb. Er mwyn helpu i wneud hyn, rydym yn rhannu gwybodaeth y gall fod ei hangen ar bobl neu y byddant eisiau ei gwybod, ar ein gwefan neu ar bapur.

Mae’r gyfraith, (Deddf Rhyddid Gwybodaeth) yn dweud bod yn rhaid inni gael rhywbeth a elwir yn gynllun cyhoeddi. Mae hwn yn addewid ysgrifenedig gennym ni i sicrhau bod gwahanol fathau o wybodaeth ar gael i chi.

Mae ein cynllun cyhoeddi yn nodi:

 • pa wybodaeth rydym yn ei rhannu neu'n bwriadu ei rhannu. Rydym wedi ei grwpio o dan benawdau gwahanol i’w gwneud yn haws i’w darllen;
 • sut rydym yn rhannu’r wybodaeth hon; 
 • ac os oes angen i chi dalu unrhyw beth i gael y wybodaeth hon.

Rydym yn dilyn cynllun a osodwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Os hoffech wybod mwy am hyn gallwch edrych ar eu gwefan.

Mae ein cyhoeddiad yn cynnwys 7 grŵp o wybodaeth. Dyma nhw:

Rydym yn cael ein harian gan Lywodraeth Cymru, a gallwch weld sut rydym yn ei ddefnyddio. Rydym yn rhannu gwybodaeth am ein harian ac ar beth rydym yn ei wario yn ein cyfrifon blynyddol.

Ariannu
Ein llythyr cylch gwaith

Gwario
Cyfrifon blynyddol

Recriwtio
Mae ein haelodau Bwrdd anweithredol yn benodeion cyhoeddus. Mae hyn yn golygu eu bod yn aelodau o'r cyhoedd sy'n gwneud cais am y rôl trwy broses debyg i bob Corff Cyhoeddus. Gwneir penodiadau cyhoeddus gan Weinidogion Cymru.

Ceir manylion am gyflog a threuliau ein haelodau anweithredol yn ein Hadroddiad Blynyddol a chyfrifon.

Os ydych chi'n pendroni sut rydyn ni'n llogi pobl, byddem yn hapus i'w esbonio. Anfonwch e-bost atom gyda'r hyn yr hoffech ei wybod at [email protected]

Bydd unrhyw swyddi sydd gennym yn cael eu hysbysebu

Tâl a buddion
Mae'r telerau ac amodau ar gyfer aelodau staff nad ydynt yn hŷn yn cyfateb i delerau'r Agenda ar gyfer Newid. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am dâl a buddion Agenda ar gyfer Newid

Gallwch weld gwybodaeth am fandiau cyflog a nifer y staff sy'n gweithio ar y bandiau hynny yn ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Caffael
Gan ein bod yn sefydliad bach nid ydym yn gwneud ein holl brynu ein hunain. Rydym yn defnyddio gwasanaeth gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.

Mae gennym ein polisi ein hunain sy’n debyg iawn i’r polisi Caffael Cymru Gyfan a ddefnyddir gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru. Gallwch weld ein polisi caffael

Gallwch ddod o hyd i restr o gontractau a ddyfarnwyd ac enwau'r cyflenwyr (ar gyfer contractau dros £25,000)

Os hoffech ragor o wybodaeth am lwfansau a threuliau ein staff ac aelodau bwrdd, neu strwythurau tâl a graddio staff, anfonwch e-bost atom at [email protected]

Yn fuan ar ôl i ni ddod yn weithredol ar 1 Ebrill 2023, fe wnaethom gyhoeddi cynllun i siarad am y pethau yr oeddem am eu gwneud yn gyflym i helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl a chymunedau ym mhob rhan o Gymru.

Gallwch ddarganfod sut y gwnaethom yn ystod y 100 diwrnod cyntaf

Rhyddid Gwybodaeth, cyhoeddi a chwynion

Datganiad hygyrchedd

 • Ymatebion i geisiadau rhyddid gwybodaeth (yn yr archif ar ôl 3 blynedd) 
 • Ein gweithdrefn gwyno a ffurflen gwyno

Rydym yn defnyddio adborth a gawn i'n helpu i benderfynu beth y dylem ei wneud a sut y dylem weithio. Gallwch ddarganfod sut i roi adborth

Ein Bwrdd, Pwyllgorau a threfniadau dirprwyo

Ein ffyrdd o weithio

Rydym eisiau gweithredu ac ymddwyn yn y ffyrdd cywir. Dyna pam mae ein polisi safonau ymddygiad (ein canllaw ar gyfer y ffordd rydym yn ymddwyn) yn seiliedig ar ‘Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus’. Gallwch weld ein polisi safonau ymddygiad yma. Gallwch ddarganfod mwy am Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus.

 Gallwch ddod o hyd i restr o'n holl bolisïau a gweithdrefnau.

Os hoffech dderbyn copi o unrhyw un o’n polisïau neu weithdrefnau gallwch ofyn amdanynt drwy e-bostio [email protected]

Mae rhai pethau efallai na fyddwn yn eu rhannu. Mae’r rhain yn bethau fel os yw yn erbyn y gyfraith i’w rhannu, neu wybodaeth na allwn ddod o hyd iddi neu ei rhoi i chi yn hawdd. Efallai na fyddwn yn rhannu pethau rydym yn dal i weithio arnynt.

Codi tâl am wybodaeth
Rydym yn ceisio rhannu'r rhan fwyaf o'n gwybodaeth am ddim. Ond weithiau, mae'n costio i ni gael gwybodaeth i chi. Efallai y byddwn yn codi tâl am lungopïo, postio, amser staff, neu greu setiau data arbennig os oes llawer o gost. Byddwn yn dweud wrthych os bydd tâl. Mae'r wybodaeth isod yn nodi lle gall costau fod yn berthnasol a faint ydynt

 

Cost a dynnwyd                                                        Ffi

Llungopïo / Argraffu                                                 10c y ddalen

Postio a Phacio                                                             Cyfradd postio safonol - wedi'i                                                                                                                       gapio ar £15

Costau yr eir iddynt yn uniongyrchol     Amser staff wedi'i gyfrifo ar y                 fel canlyniad edrych ar y wybodaeth     gyfradd sylfaenol
e.e. ei adfer o'r storfa

Golygu                                                                                 Amser staff wedi'i gyfrifo ar y gyfradd                                                                                                      sylfaenol 

Creu set ddata                                                            Gwaith hawlfraint perthnasol ar gael                                                                                                           i'w ailddefnyddio

Os oes tâl, bydd angen i ni gasglu'r arian cyn rhoi'r wybodaeth i chi.

Os bydd y gost i ni yn llai na'r hyn a dalwyd gennych, byddwn yn rhoi'r gwahaniaeth yn ôl.

Allwch chi gopïo ein cyhoeddiadau
Gallwch gopïo neu rannu ein cyhoeddiadau yn ddi-dâl, ond rhowch wybod i bobl eich bod wedi cael y wybodaeth gennym ni. Rydym i gyd yn ymwneud â bod yn deg ac mae'n golygu y byddwch yn gwneud pethau yn y ffordd y mae rheoliadau ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus (2015) yn ei ddweud.

https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/re-using-public-sector-information/regulations/ 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-rpsi/ 

Trwydded Llywodraeth Agored
Os ydych chi eisiau gwybod mwy am werthu’r pethau rydyn ni wedi’u creu, neu os oes gennych chi unrhyw amheuaeth, gallwch chi ddarganfod mwy am gyhoeddi a hawlfraint gan yr Archifau Gwladol ar fframwaith trwyddedu Llywodraeth y DU:

https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/re-using-public-sector-information/uk-government-licensing-framework/open-government-licence/

Cyhoeddi setiau data i'w hailddefnyddio
Gallwn roi unrhyw set ddata sydd gennym ac yr ydych wedi gofyn amdani i chi, oni bai ein bod yn credu nad yw’n iawn gwneud hynny oherwydd y byddai’n torri rheolau. Byddwn yn ceisio sicrhau ei fod ar gael ar ein gwefan i gael ei ailddefnyddio.

Rydym yn defnyddio’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (Adran 11(5)) i ddisgrifio’r hyn a olygwn wrth set ddata:

“gwybodaeth sy’n cynnwys casgliad o wybodaeth a gedwir ar ffurf electronig pan fo’r cyfan neu’r rhan fwyaf o’r wybodaeth yn y casgliad—

 • wedi ei sicrhau neu ei chofnodi at ddiben darparu gwybodaeth i awdurdod cyhoeddus mewn cysylltiad â darparu gwasanaeth gan yr awdurdod neu mewn cysylltiad â chyflawni unrhyw un o swyddogaethau eraill yr awdurdod,
 • yn wybodaeth ffeithiol sydd—
  • nad yw'n gynnyrch dadansoddi neu ddehongli heblaw cyfrifiad, 
  • ac nid yw'n ystadegyn swyddogol (o fewn yr ystyr a roddir gan adran

6(1) o Ddeddf Ystadegau a Gwasanaeth Cofrestru 2007), a

 • gweddillion wedi’u cyflwyno mewn ffordd (ac eithrio at ddiben ffurfio rhan o’r casgliad) nad yw wedi’i drefnu, ei addasu na’i newid yn sylweddol fel arall ers ei gael neu ei recordio”

Gwybodaeth sydd wedi'i heithrio
Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod gwybodaeth ar gael. Ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth os oes rheswm cyfreithiol i beidio â gwneud hynny neu os credwn y gallai achosi niwed.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn cwmpasu’r holl wybodaeth sydd gennym. Ond mae rhywfaint o wybodaeth sy’n ‘eithriedig’ o’r Ddeddf a rhaid inni benderfynu pa rannau y gellir eu rhannu. Gelwir hyn yn brawf budd y cyhoedd.

Mae rhai ‘eithriadau absoliwt’ lle nad oes rhaid i ni ddarparu’r wybodaeth o gwbl.

Er enghraifft:

 • gwybodaeth yn ymwneud â pholisi’r llywodraeth o rannu’r wybodaeth yn achosi niwed.

Bydd ein Swyddog Diogelu Data yn penderfynu a yw eithriad yn berthnasol.

Sut alla i gael mynediad at wybodaeth?
Mae gwybodaeth a dogfennau electronig ar ein gwefan.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano neu os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni.

Ebost: [email protected]
Cyfeiriad post: 33/35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HB

What happens when I ask for information?

Pan gawn gais, mae'n rhaid i ni gysylltu â chi o fewn 20 diwrnod gwaith. Os bydd arnom angen rhagor o wybodaeth gennych neu os oes angen i chi dalu ffi, caiff y cloc ei stopio nes i ni gael y wybodaeth neu’r ffi (os oes angen).

Os na fyddwch yn talu’r ffi o fewn 3 mis, byddwn yn cymryd yn ganiataol nad ydych eisiau’r wybodaeth mwyach.

A allaf ofyn am wybodaeth mewn fformat gwahanol?
Mae'r holl wybodaeth ar ein gwefan yn ddwyieithog (yn Gymraeg a Saesneg). Angen ein gwybodaeth mewn ffordd neu iaith wahanol? Dim problem!, gofynnwch, ac fe wnawn ein gorau, e-bostiwch [email protected]

A ellir gwrthod ceisiadau am wybodaeth?
Rydyn ni'n rhannu cymaint ag y gallwn, ond mae yna derfynau i'r hyn y gallwn ei rannu. Ni fyddwn yn rhannu os yw'n rhy gostus, yn achosi problemau, neu'n ailadrodd hen geisiadau.
Os na allwn rannu rhywbeth, byddwn yn esbonio pam.

Beth allaf ei wneud os nad wyf yn fodlon â'n hymateb?
Os nad ydych yn hapus, gallwch sgwrsio â'r person sy'n gyfrifol am ein gwybodaeth, sef ein Swyddog Diogelu Data.

Gallwch gyrraedd ein Swyddog Diogelu Data drwy un o’r ffyrdd canlynol:

Ebost: [email protected]
Cyfeiriad post: 33/35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558

Os oes angen i chi gysylltu â ni, rhowch wybod i ni pam nad ydych yn hapus ac os ydych am wneud cwyn ffurfiol.

Os ydych yn dal yn anfodlon gyda'r ymateb gallwch ofyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth edrych ar y penderfyniad.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chyngor gan Gomisiynydd Gwybodaeth Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Manylion cyswllt ICO Cymru:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru
2il Lawr
Ty Churchill
Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2HH
Ffôn: 029 2067 8400
Ffacs: 029 2067 8399
E-bost: [email protected]