Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Blaenoriaeth 07: Bod yn sefydliad uchelgeisiol sy’n cael ei redeg yn dda, y gellir ymddiried ynddo

Ffyrdd o weithio Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a fydd yn cael eu hadlewyrchu yn y gwaith hwn yw:
Cydweithio // Integreiddio // Cynnwys 
 

I wneud i hyn ddigwydd byddwn yn:

Cefnogi ein timau i gydweithio’n dda ac mewn ffordd sy’n bodloni ein cyfrifoldebau cyfreithiol a’n cyfrifoldebau sector cyhoeddus eraill drwy:
 

- datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ein pobl mewn llywodraethu da, rheoli arian cyhoeddus a rheoli cofnodion.
- adolygu ein trefniadau llywodraethu yn erbyn y safon uchaf a gweithio ar gynllun i wneud pethau’n well lle mae angen inni wneud hynny.
- edrych ar sut rydym yn cyflawni ein tasgau a gwneud newidiadau i’w gwneud yn well i bawb lle mae angen inni wneud hynny

Byddwn yn cytuno pa werthoedd rydym yn credu ynddynt ac yn defnyddio hyn i weithio ar ein:

- diwylliant sefydliadol
- fframwaith ymddygiad,
- fframwaith sgiliau a gallu,
- dull asesu perfformiad diwygiedig a
- ein cynllun dysgu a datblygu cenedlaethol.

Cyd-gynhyrchu ein Gweledigaeth Strategol am y 3 i 5 mlynedd nesaf. Bydd hwn yn nodi nodau uchelgeisiol i helpu i wneud i iechyd a gofal cymdeithasol weithio orau i chi ledled Cymru, eich helpu i gymryd rhan mewn ffyrdd sy’n gweithio i chi, a gwneud yn siŵr bod mwy ohonoch, gyda phrofiadau mwy amrywiol, yn dweud eich dweud.

Datblygu mwy o ffyrdd i’n pobl chwarae rhan weithredol yn nyfodol y sefydliad. Byddwn yn darparu gwell cyfleoedd ar gyfer datblygu a dysgu, mwy o gyfleoedd i awgrymu a bod yn rhan o ffyrdd newydd o weithio, a dod â phobl â diddordebau tebyg at ei gilydd i rannu.

Sut olwg allai fod ar lwyddiant?

Mae ein pobl yn teimlo eu bod wedi bod yn rhan o osod ein cyfeiriad, eu bod yn gwybod, yn deall ac yn teimlo’n rhan o’n taith a’r hyn a ddisgwylir ganddynt i gyflawni ein nodau.

Mae’r ffordd yr ydym yn trefnu ein hunain, yn gwneud penderfyniadau ac yn adolygu sut yr ydym yn gwneud yn rhoi’r cyfle gorau inni wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bawb sy’n byw yng Nghymru, mewn ffordd sy’n ein helpu i gyflawni ein dyletswyddau a’n cyfrifoldebau.

Mae’r ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau yn gweithio i bawb

 

>> Yn ôl i'n Cynlluniau a'n Blaenoriaethau