Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Adroddiadau

Mae Llais yn annog ac yn cefnogi pobl i gael llais wrth ddylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau GIG a gofal cymdeithasol.

Rhannwch eich adborth gyda ni i roi gwybod i ni am eich profiadau, a sut rydych chi'n teimlo bod gwasanaethau'r GIG  a gofal cymdeithasol yn dod ymlaen. Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae ein hadroddiadau yn nodi’r hyn yr ydym wedi’i glywed a beth yw barn pobl am wasanaethau ledled Cymru.

Byddant yn ymwneud â'r pethau yr ydych wedi dweud wrthym sy'n bwysig i chi.

Cynhyrchwyd rhai o'r adroddiadau hyn gan Gynghorau Iechyd Cymuned

O 1 Ebrill 2023, disodlodd Llais y saith Cyngor Iechyd Cymuned sydd wedi cynrychioli buddiannau pobl yn y GIG yng Nghymru ers bron i 50 mlynedd.

Hidlo yn ôl

Loading icon

Dewiswch ddyddiad dechrau a gorffen

136 canlyniad

Gwneud cwyn amdanom - Gweithdrefn

Yn Llais, eich llais mewn iechyd a gofal cymdeithasol1, ein nod yw rhoi'r gwasanaeth gorau posibl i bawb yr ydym yn darparu gwasanaeth iddynt neu'n gweithio gyda nhw. Rydym hefyd yn gwybod efallai na fyddwn bob amser yn gwneud pethau'n iawn. Os bydd hyn yn digwydd, mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym amdano cyn gynted â phosibl, fel y gallwn weithredu ar unwaith.

Rydym wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaethau neu'r ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau. Ein nod yw egluro unrhyw faterion y gallech fod yn ansicr amdanynt. Os yn bosibl, byddwn yn unioni unrhyw gamgymeriadau y gallem fod wedi'u gwneud ac yn gofyn am adborth gennych ar sut y gwnaethom.

Lle bynnag y bo'n bosibl, byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo nad ydym wedi ei ddarparu.

Os gwnaethom rywbeth o'i le, byddwn yn dweud sori a, lle bo'n bosibl, ceisiwch unioni pethau i chi. Ein nod yw dysgu o'n camgymeriadau a defnyddio'r wybodaeth a gawn o bryderon a chwynion i wella ein gwasanaethau.

Llais Gwent Crynodeb Ymgysylltu - Cartref Gofal Preswyl Tŷ Penpergwm

Fel rhan o'n cynllun gwaith lleol, mae Llais Rhanbarth Gwent wedi ymrwymo i ymgysylltu â phobl ar y pwynt maen nhw'n derbyn gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol. Felly, gwnaethom drefnu i ddau o'n gwirfoddolwyr ymweld fynd i Gartref Penpergwm (Cartref Preswyl) i siarad â phobl sy'n byw yno, i gael eu hadborth am sut brofiad yw aros yn Nhŷ Penpergwm, a'u mynediad at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Gwneud cwyn amdanom ni

Rydym yn cydnabod nad ydym yn gwneud popeth yn iawn bob tro. Os oes rhywbeth wedi mynd o’i le, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni, cyn gynted ag y bo modd. Gallwn ymdrin â chwynion ynghylch y ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau, gan gynnwys cwynion am aelodau o’n staff neu bobl sy’n gweithio ar ein rhan.
Mae’n bosib byddwch yn dymuno llenwi’r ffurflen hon, i roi gwybod i ni am eich cwyn.