Skip to main content

Rydym ni’n defnyddio JavaScript i osod y rhan fwyaf o’n cwcis. Yn anffodus, nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr, felly ni allwch newid eich gosodiadau trwy ddefnyddio’r dudalen hon. I reoli eich gosodiadau cwcis trwy ddefnyddio’r dudalen hon, rhowch gynnig ar droi JavaScript ymlaen yn eich porwr.

Gwybodaeth am gwcis

Rydym wedi arbed rhai ffeiliau o’r enw cwcis i’ch dyfais. Mae’r cwcis hyn:

  • yn hanfodol i waith y safle
  • yn helpu gwella’n gwefan trwy gasglu gwybodaeth ac adrodd am sut rydych chi’n ei defnyddio

Hefyd, hoffem arbed rhai cwcis i helpu:

  • gwella ein gwefan trwy fesur y defnydd o’n gwefan
  • cofio eich gosodiadau

 

Newid gosodiadau cwcis

Rydych chi wedi derbyn yr holl gwcis ar gyfer y wefan hon. Gallwch newid eich dewisiadau ar gyfer cwcis unrhyw bryd.

Adroddiadau

Mae Llais yn annog ac yn cefnogi pobl i gael llais wrth ddylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau GIG a gofal cymdeithasol.

Rhannwch eich adborth gyda ni i roi gwybod i ni am eich profiadau, a sut rydych chi'n teimlo bod gwasanaethau'r GIG  a gofal cymdeithasol yn dod ymlaen. Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae ein hadroddiadau yn nodi’r hyn yr ydym wedi’i glywed a beth yw barn pobl am wasanaethau ledled Cymru.

Byddant yn ymwneud â'r pethau yr ydych wedi dweud wrthym sy'n bwysig i chi.

Cynhyrchwyd rhai o'r adroddiadau hyn gan Gynghorau Iechyd Cymuned

O 1 Ebrill 2023, disodlodd Llais y saith Cyngor Iechyd Cymuned sydd wedi cynrychioli buddiannau pobl yn y GIG yng Nghymru ers bron i 50 mlynedd.

Hidlo yn ôl

Loading icon

Dewiswch ddyddiad dechrau a gorffen

136 canlyniad

Adroddiad Yr hyn yr ydym wedi i glywed Llanfair-ym-Muallt

Yn ystod mis Tachwedd 2023, cynhaliodd Rhanbarth Llais Powys gyfnod o ymgysylltu â ffocws yn ardal Llanfair-ym-Muallt a Llanwrtyd. Fe wnaethom fynychu 13 o wahanol leoliadau a siarad â phobl am eu barn a'u profiadau o dderbyn gwasanaethau iechyd a gofal.

Rhannodd rhai pobl brofiadau cadarnhaol, tra dywedodd eraill wrthym am yr heriau y maent yn eu hwynebu wrth gael mynediad at wasanaethau.

Yn dilyn y cyfnod hwn o ymgysylltu, cynhaliom weithdy ar y cyd â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys pan wnaethom dynnu sylw at brif themâu’r hyn a ddywedodd pobl wrthym. Mewn ymateb, buont yn trafod meysydd gwaith sydd eisoes ar y gweill a nodwyd rhai camau gweithredu a fydd yn cael eu cymryd.

Mae ein hadroddiad yn crynhoi'r hyn a glywsom a'r ymatebion a gawsom gan y Bwrdd Iechyd a'r Cyngor Sir.